SPCTHAI EDUCATIONAL VILLAGE - LOGO

ความหมายของตราสัญลักษณ์

ดวงอาทิตย์สีทอง

พระเจ้าองค์แห่งความดี (คุณธรรม) ที่จะนำชีวิตนิรันดรแก่มนุษยชาติ
และเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้ “ชีวิตฝ่ายจิต” เติบโต และงอกงามขึ้น

ตัวอักษร i – Information

ข้อมูลข่าวสารที่ดี และถูกต้องจะรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เติบโตและงอกงามในความรู้ และคุณความดี

โลก – ใบไม้เกิดใหม่

การให้การศึกษาที่จะนำชีวิตกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้ง
ทั้งชีวิตฝ่ายกาย และฝ่ายจิต โดยให้ความรู้ คู่คุณธรรม

สีฟ้า-เขียว

มวลมนุษยชาติที่ช่วยรักษาและคืนชีวิตชีวาให้แก่โลก

เด็ก 5 คนตัวแทนจาก 5 ทวีป

เป้าหมายสำคัญของ “พันธสัญญาระดับโลกเพื่อการศึกษา”