คลิปการสอน

คลิปการสอน | เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว – วิชาคณิตศาสตร์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย คุณครูพงษ์ผกา รุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ อำเภอลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

Read article

คลิปการสอน | เรื่อง อุปสงค์-อุปทาน – วิชาสังคมศึกษา | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง อุปสงค์-อุปทาน รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย คุณครูชรัชต์ฎา บุญมี โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Read article

คลิปการสอน | เรื่อง การตกแบบเสรี – วิชาฟิสิกส์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง การตกแบบเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 30201 โดย คุณครูอรนงค์ สัญญาลักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Read article

คลิปการสอน | แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยฝนจ๋า เรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยฝนจ๋า เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดย คุณครูสุทธิดา แป้นแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read article

คลิปการสอน | การจัดประสบการณ์โครงการกิจกรรมบูรณาการ SJN STREAMS INNOVATION

โครงการกิจกรรมบูรณาการ SJN STREAMS INNOVATION เรื่อง สัตว์น้ำ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) ระดับปฐมวัย โดยคุณครูจงกล แก้วมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read article

OEC Forum 2022 ครั้งที่ 3 เรื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด OEC Forum 2022 ครั้งที่ 3 เรื่อง • การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหน • ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Read article