คลิปการสอน

คลิปการสอน | เรื่องการคิดเลขเร็วแบบจินตคณิต | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคิดเลขเร็วแบบจินตคณิต วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูสุภาพร เรืองนาม โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Read article

คลิปการสอนโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน | เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” | ชั้นอนุบาลปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดย คุณครูวิมล นิราพาธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

Read article

คลิปการสอน | เรื่อง วิทยาศาสตร์แสนสนุก โดยใช้กิจกรรมน้ำระเบิด | ระดับปฐมวัย

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง วิทยาศาสตร์แสนสนุก โดยใช้กิจกรรมน้ำระเบิด ระดับปฐมวัย โดย คุณครูกิตติยา มาพันธ์ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Read article

คลิปการแนะนำ | จิตวิทยา เรื่อง Introduction of character strength | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิปการแนะนำ – จิตวิทยา เรื่อง Introduction of character strength ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย คุณตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์ – นักจิตวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ

Read article

คลิปการสอน | เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย คุณครูศุภชัย แซ่ตัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ

Read article

คลิปการสอน | เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตร | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่างความดัน และปริมาตร วิชา เคมี 3 (ว 30223) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย คุณครูธนวัฒน์ ละแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

Read article