Career Path @ St Francis

“Career Path @ St. Francis Xavier” เพื่อเปิดโอกาส ในการส่งเสริม และต่อยอดให้นักเรียน ได้ค้นพบ และเข้าใจศักยภาพของตนเองอย่างถ่องแท้ นับเป็นการสร้าง “เส้นทาง” การประกอบอาชีพในอนาคต

วันพ่อแห่งชาติ : 4 ธันวาคม 2566 ​การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การลงมือทำและสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงโดยนำความรู้เดิมไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2566
การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การลงมือทำและสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง โดยนำความรู้เดิมไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่