Global Compact on Education

GCE

ชาวแอฟริกันมีสุภาษิตว่า “การอบรมสั่งสอนเด็กคนหนึ่งต้องใช้คนทั้งหมู่บ้าน” เราต้องสร้างหมู่บ้านเช่นนี้ขึ้นก่อนจะสามารถให้การศึกษา ก่อนอื่น เราต้องกำจัดการเลือกปฏิบัติให้หมดไป และต้องปล่อยให้ภราดรภาพเจริญงอกงาม...

- พระสันตะปาปาฟรังซิส -

บทความต่าง ๆ เกี่ยวกับ

The village of education

"จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน แล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ"
พระเยซูเจ้า
"จง​ตักเตือน...​ให้​รู้จัก​มี​เหตุผลใน​ทุกสิ่ง โดย​ท่าน​จะ​ต้อง​เป็น​แบบอย่าง​ใน​กิจการ​ที่​ดี เมื่อ​สอน​ก็​จง​สอน​ด้วย​ความ​จริง​ใจ​และ​จริงจัง"
นักบุญเปาโล
“ครูที่ดีจะไม่หลงไปกับรายละเอียดที่มากมาย แต่จะชี้ให้เห็นถึงสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้เด็ก ๆ พบกับความหมาย และความสุขที่แท้จริงในชีวิต”
พระสันตะปาปา

ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษาของคณะ

การศึกษา...มรดกแห่งชีวิต ของคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

“การศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คือ การให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง่าย และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะศึกษาศาสตร์ และศิลป์แขนงต่าง ๆ ประกอบหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถรวมทั้งเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเพื่อให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติ และปฏิบัติภาระกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี”

นโยบายการจัดการศึกษาของเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

SPCTHAI - GLOBAL COMPACT ON EDUCATION | CHANNEL

การนำข้อตกลง 7 ข้อ จาก Global Compact on Education เข้าสู่แผนปฏิบัติงานด้านการศึกษา ของโรงเรียนในเครือคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร