INFOMATION - MEDIA

คลิปการสอน | เรื่องการคิดเลขเร็วแบบจินตคณิต | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคิดเลขเร็วแบบจินตคณิต วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูสุภาพร เรืองนาม โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คลิปการสอนโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน | เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” | ชั้นอนุบาลปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดย คุณครูวิมล นิราพาธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

คลิปการสอน | เรื่อง วิทยาศาสตร์แสนสนุก โดยใช้กิจกรรมน้ำระเบิด | ระดับปฐมวัย

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง วิทยาศาสตร์แสนสนุก โดยใช้กิจกรรมน้ำระเบิด ระดับปฐมวัย โดย คุณครูกิตติยา มาพันธ์ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คลิปการแนะนำ | จิตวิทยา เรื่อง Introduction of character strength | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิปการแนะนำ – จิตวิทยา เรื่อง Introduction of character strength ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย คุณตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์ – นักจิตวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ

คลิปการสอน | เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย คุณครูศุภชัย แซ่ตัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ

คลิปการสอน | เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตร | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่างความดัน และปริมาตร วิชา เคมี 3 (ว 30223) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย คุณครูธนวัฒน์ ละแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ครอบครัวพลังบวก: ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน (Family Sustainable Development) ภายใต้แนวคิดครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

hailand Research Expo 2022 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ครอบครัวพลังบวก: ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน (Family Sustainable Development) ภายใต้แนวคิดครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง #ครอบครัวพลังบวก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี หัวหน้าโครงการฯ…

การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขา กพฐ. และคณะ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิปการสอน | เรื่อง Present Simple Tense – วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Present Simple Tense วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา ( อ 21101 )ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย คุณครูศศิธร คล้อยแสงอาทิตย์ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คลิปการสอน | เรื่อง ความคล้ายและการนำไปประยุกต์ใช้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความคล้ายและการนำไปประยุกต์ใช้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย คุณครูอภิญญา คำลำปาง โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

สรุป – การประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “การศึกษาเป็นความหวังของโลก”

การศึกษาเป็นความหวังของโลก Education: The Light of Hope สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และถ่ายทอดสดทาง Facebook และ Youtube

คลิปการสอน | เรื่อง ความรู้เบื้องต้น ความสำคัญของศาสนสถาน และมรรยาทของศาสนิกชนที่ดี – วิชาสังคม | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น ความสำคัญของศาสนสถาน และมรรยาทของศาสนิกชนที่ดี วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย คุณครูศุภลักษณ์ กมล โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

คลิปการสอน | เรื่องมาตราตัวสะกด – วิชาภาษาไทย | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สรุปความรู้มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย คุณครูประทุม พรมวิหาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

Better Health Better Life – EP.38 การดูแลตนเองในสถานการณ์วิกฤต

Better Health Better Life | EP.38 การดูแลตนเองในสถานการณ์วิกฤต การดูแลตนเองในสถานการณ์ ต่างฯเช่น วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง วิกฤตชายแดนใต้ ไฟไหม้ สารเคมีรั่ว รวมถึงโรคอุบัติใหม่ การแพร่กระจายของโรคร้าย โรคระบาดโควิด19…โดย กุลธิดา สีบัวบาน

Better Health Better Life – EP.35 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ตอนที่ 2

Better Health Better Life | EP.35 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ตอนที่ 2 การดูแลให้ผู้สูงอายุ ควรอยู่บ้านให้ได้มากที่สุด และออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด หรืออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19แต่เราพบว่า ผลที่ตามมาคือ ผู้สูงอายุก็จะเกิดความเครียดที่ต้องอยู่แต่ภายในบ้าน ดังนั้นวันนี้ เราจึงได้นำเรื่องวิธีการลดความเครียดสำหรับผู้สูงอายุในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนำหลักยึด 5 อ มาปรับใช้ค่ะ โดย สุนันท์…