INFOMATION - MEDIA

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ | จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ Saint Joseph Convent School จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ เรียน เล่น สร้างอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน สู่การเป็นนวัตกรตัวน้อย เรื่อง The Secret Of Mansion คฤหาสน์ลับต้องสงสัย

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “หยุดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในอาเซียน”

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “หยุดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในอาเซียน” . ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนิชาภา ปิณฑะสิริ จากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์

Microlearning และ Nanolearning การเรียนรู้แบบใหม่ผ่านเนื้อหาสั้นๆ

สภาการศึกษา ชวนดู การเรียนรู้แบบ Microlearning และ Nanolearning การเรียนรู้แบบใหม่ผ่านเนื้อหาสั้นๆ ที่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ทุกชนิดและทุกเวลา พบได้มากขึ้นบนโซเชียลต่าง ๆ เช่น YouTube และ TikTok โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ชีวิตของผู้เรียนง่ายขึ้น หรือที่เรียกว่า “การเรียนรู้ขนาดพอดีคำ” 

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผล แบบ OKRs : Objective and Key Results

OKRs กับการพัฒนาโรงเรียน

รายงานผลการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ในการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ สู่การปฏิบัติ โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผล แบบ OKRs : Objective and Key Results

คลิปการสอน | เรื่องการคิดเลขเร็วแบบจินตคณิต | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคิดเลขเร็วแบบจินตคณิต วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูสุภาพร เรืองนาม โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คลิปการสอนโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน | เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” | ชั้นอนุบาลปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดย คุณครูวิมล นิราพาธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

คลิปการสอน | เรื่อง วิทยาศาสตร์แสนสนุก โดยใช้กิจกรรมน้ำระเบิด | ระดับปฐมวัย

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง วิทยาศาสตร์แสนสนุก โดยใช้กิจกรรมน้ำระเบิด ระดับปฐมวัย โดย คุณครูกิตติยา มาพันธ์ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คลิปการแนะนำ | จิตวิทยา เรื่อง Introduction of character strength | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิปการแนะนำ – จิตวิทยา เรื่อง Introduction of character strength ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย คุณตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์ – นักจิตวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ

คลิปการสอน | เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย คุณครูศุภชัย แซ่ตัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ

คลิปการสอน | เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตร | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่างความดัน และปริมาตร วิชา เคมี 3 (ว 30223) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย คุณครูธนวัฒน์ ละแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ครอบครัวพลังบวก: ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน (Family Sustainable Development) ภายใต้แนวคิดครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

hailand Research Expo 2022 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ครอบครัวพลังบวก: ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน (Family Sustainable Development) ภายใต้แนวคิดครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง #ครอบครัวพลังบวก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี หัวหน้าโครงการฯ…

การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขา กพฐ. และคณะ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิปการสอน | เรื่อง Present Simple Tense – วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Present Simple Tense วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา ( อ 21101 )ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย คุณครูศศิธร คล้อยแสงอาทิตย์ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คลิปการสอน | เรื่อง ความคล้ายและการนำไปประยุกต์ใช้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความคล้ายและการนำไปประยุกต์ใช้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย คุณครูอภิญญา คำลำปาง โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก