INFOMATION - MEDIA

คลิปการสอน | เรื่อง สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้ รหัส ส 22101 วิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติกับสังคมไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยคุณครูปณิดา พ่วงจินดา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ อำบางบัวทอง…

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์…สุดยอดชีวิตคริสตชน by KamsonBKK.com

ร่วมเดินทางไปกับพระเยซูเจ้า สู่พระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ บนทางแห่งกางเขนของพระองค์… สู่การกลับคืนพระชนมชีพอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ จัดทำโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ได้รวบรวมเรื่องราว “ตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์” โดยเริ่มจาก…

มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม 1 / 2565

กระทรวงศึกษาธิการ สั่งสถานศึกษาในสังกัด ศธ. เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม1/2565 เข้มมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เน้นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site ตรวจ ATK ไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียน ประสาน สธ.ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้นักเรียน นักศึกษา …

แผนและมาตรการ Endemic การบริหารจัดการสถานการณ์ โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น

แผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรค ประจำถิ่น (Endemic Approach to COVID-19) ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางในดำเนินงานบริหารจัดการ สถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น ที่จะทำให้สร้างความสมดุลทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของ ประเทศ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและกลับมาดำเนินชีวิตตามเดิมและอยู่ร่วมกับโควิดได้ (Living with COVID) ภายใต้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

คลิปการสอน | รูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการปลูกฝังการรักการอ่าน 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา) 3. เพื่อส่งเสริมคุณค่าพระวรสาร โดยคุณครูพรกมล เงินเขียว โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา สาทร กรุงเทพฯ

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

คำว่า “การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า” สำหรับท่ามือ ประกอบด้วย 2 ท่าทาง – พระเยซูเจ้า – การกลับคืนพระชนมชีพ สุขสันต์วันสมโภชการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าแด่ทุกท่านครับ

สื่อบทเรียนออนไลน์ | วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อบทเรียนออนไลน์ วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อคุณครูผู้สอน : ครูภคิน อธิคุณธนิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

สื่อบทเรียนออนไลน์ | วิชาภาษาไทย เรื่อง ครูสงลงชนิดคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

สื่อบทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ครูสงลงชนิดคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชื่อคุณครูผู้สอน : ครูสงกรานต์ มหากาฬ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

YOUTH’ SPACE | แบ่งปันความรู้จากหนังสือ “มีความสุขทุกวันได้ไหมเนี่ย”

พื้นที่สำหรับเยาวชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ผ่านการบอกเล่าเรื่องราว Personal Growth จากการอ่านหนังสือ “มีมีความสุขทุกวันได้ไหมเนี่ย” โดย นายอิทธิกร วสุภิรักษ์ คณะกายภาพบำบัด – วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คลิปการสอน | โลกสวยด้วยมือเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โลกสวยด้วยมือเรา โดย คุณครูวิไรรักษ์ ทองลัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

คลิปการสอน | แรงและการเคลื่อนที่ – เครื่องเล่นในฝัน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ – เครื่องเล่นในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย คุณครูอารมณ์ บุญเผย โรงเรียนมารดานฤมล ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สื่อวีดีทัศน์ | นำเสนอนวัตกรรม Gamification

Gamification : เทคนิควิธีการสร้างเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ์ วิชาภาษาองักฤษ Gamification : Technique method to create Online educational game for English subject โดย… คุณครูสุชาดา เหลืองโสภากร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระนาม

“พระนาม” หรือ คำว่า “ชื่อ” หรือ “นามของพระเจ้า” … ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้โพสต์ลงไว้ผ่านทางช่องนี้ ในคำว่า “พระบิดา พระบุตร และพระจิต” โดยทุกท่านสามารถนำคำทั้งหมดที่คุณพ่อสอน มาทำเป็นประโยค “สำคัญมหากางเขน” ….

YOUTH’ SPACE | LOVE IN ACTION – BE ALL TO ALL | แยกถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก

รายละเอียดในคลิปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การแยกขยะตามประเภท ในถังขยะแต่ละสี ที่ได้แบ่งเอาไว้เพื่อใส่ขยะในแต่ละประเภทนั้น … ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้นำเสนอถึงประโยชน์ที่ได้รับ และโทษที่อาจจะเกิดขึ้น หาก “แยกขยะ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินชีวิต เพื่อผู้อื่น เพื่อส่งต่อความรัก ความรู้ และความดี …

YOUTH’ SPACE | LOVE IN ACTION – BE ALL TO ALL | ถ้าเราไม่ทำ…แล้วใครจะทำ

Global Citizenship | Youth’ Space พื้นที่สำหรับเยาวชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมส่งต่อความรักอย่างเป็นรูปธรรม (Love in action) และการทำกิจกรรมจิตอาสา ที่แสดงออกถึงการเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น (Be all to all) โดย นายตนภัทร นิ่มเล็ก นางสาวประสิตา ประทุมวัลย์ นางสาวปาลิตา จันทแสงสว่าง นายกฤตภาส…