ให้เราชนะทุกสิ่งด้วยสันติสุขของพระคริสตเจ้า (May we be won over by the peace of Christ!)

ให้เราชนะทุกสิ่งด้วยสันติสุขของพระคริสตเจ้า (May we be won over by the peace of Christ!) เมื่อวันอาทิตย์ปัสกาที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2022 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกอบพิธีมหาบูชาขอบพระคุณ ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร หลังจากนั้นทรงอวยพรชาวโรมและชาวโลก (Urbi et Orbi) ท่ามกลางแสงแดดในเช้าฤดูใบไม้ผลิที่สดชื่นและเย็นสบาย ต้นไม้และดอกไม้กว่า 40,000 ต้น จากการบริจาคของคนจัดดอกไม้จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และผู้คนจำนวนกว่า 100,000 คน อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลังจากการแพร่ระบาด

ขอให้เราได้เห็น,ได้ยิน,และประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว (May we see, hear, proclaim that Jesus is Risen)

ขอให้เราได้เห็น,ได้ยิน,และประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว (May we see, hear, proclaim that Jesus is Risen) พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงร่วมพิธีตื่นเฝ้าปัสกา เมื่อวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2022 ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน พร้อมกับผู้แสวงบุญจำนวน 5,000 คน….