การเป็นครูคือการดำเนินชีวิตตามพันธกิจที่ได้รับ (To be a teacher is to live a mission)

… “เราไม่ได้สอนในสิ่งที่รู้ แต่สิ่งที่เราเป็น” เราถ่ายทอดไปยังผู้อื่นในสิ่งที่อยู่ภายในของเรา การเติมเต็มความรู้ให้กับผู้อื่นอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ การให้การศึกษาคือการถ่ายทอดชีวิต การเป็นครูคือการดำเนินชีวิตตามพันธกิจที่ได้รับ….

ความงดงามแห่งความผูกพันที่ผูกมัดจากรุ่นสู่รุ่น (The beauty of bonds that unite generations)

…. หากคนหนุ่มสาวได้เปิดหัวใจของพวกเขาด้วยความกตัญญู ในสิ่งที่พวกเขาได้รับมาจากคนรุ่นก่อน และผู้สูงอายุก็ยอมเปิดตัวเองสู่สิ่งใหม่ ๆ ในโลกยุคปัจจุบัน ก็จะทำให้พระพรของพระเจ้าบังเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขา …

นักการศึกษาที่แท้จริงจะต้องเดินเคียงข้าง,รับฟัง,และเสวนากับนักเรียน (A true educator accompanies, listens and dialogues)

การเดินเคียงข้างนี้ คือการจับมือเดินไปกับเขา การรับฟัง และเสวนา (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น) กับพวกเขา ไม่หวาดกลัวจนเกินไป และไม่รอคอยแต่อย่างอย่างเดียวจนไม่ได้ทำอะไรเลย นี่คือการศึกษาของมนุษย์ การศึกษาที่จะช่วยให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้า สนับสนุนการเติบโต และช่วยเหลือพวกเขา….

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์…สุดยอดชีวิตคริสตชน by KamsonBKK.com

ร่วมเดินทางไปกับพระเยซูเจ้า สู่พระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ บนทางแห่งกางเขนของพระองค์… สู่การกลับคืนพระชนมชีพอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ จัดทำโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ได้รวบรวมเรื่องราว “ตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์” โดยเริ่มจาก…

พระเมตตาของพระเยซูเจ้านำเราไปสู่ความทุกข์ทรมานของผู้อื่น (Divine Mercy opens us to suffering of others)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวถึงคำพูดของพระเยซูเจ้าจำนวน 3 ครั้งกับบรรดาศิษย์ว่า “สันติสุขจงอยู่กับท่าน” หลังจากทรงสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว คำพูดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง 1) พระเมตตาของพระเจ้าที่นำสันติสุขมาให้คริสตชน 2) การอภัยบาป และ 3) ทรงช่วยเหลือเราในยามยากลำบากของชีวิต….

จงขับไล่ความกลัวออกไปและแสวงหาพระเยซูเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ (Cast aside all fears and seek Jesus with all their hearts)

นับเป็นกิจกรรมกลางแจ้งครั้งแรกในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ที่มิใช่พิธีมหาบูชาขอบพระคุณหลังจากการแพร่ระบาด ที่ได้จัดขึ้น ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน สำหรับการรวมตัวกันของวัยรุ่นชาวอิตาลีกว่า 80,000 คน โดยสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศอิตาลี เพื่อสวดภาวนาพร้อมกับพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2022 ภายใต้หัวข้อ “ตามเรามา” (Follow me)….

ผู้สูงอายุต้องได้รับความรักและความเคารพ (Elderly must be loved and honoured)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนคำสอนโอกาสการเข้าเฝ้าทั่วไปในวันพุธที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2022 ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี หลังจากเกิดการแพร่ระบาด ทรงเรียกร้องให้บรรดาคนหนุ่มสาวได้ให้ความสำคัญ และเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากบรรดาผู้สูงอายุ และผู้คนในช่วงวัยต่าง ๆ ….

ให้เราชนะทุกสิ่งด้วยสันติสุขของพระคริสตเจ้า (May we be won over by the peace of Christ!)

ให้เราชนะทุกสิ่งด้วยสันติสุขของพระคริสตเจ้า (May we be won over by the peace of Christ!) เมื่อวันอาทิตย์ปัสกาที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2022 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกอบพิธีมหาบูชาขอบพระคุณ ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร หลังจากนั้นทรงอวยพรชาวโรมและชาวโลก (Urbi et Orbi) ท่ามกลางแสงแดดในเช้าฤดูใบไม้ผลิที่สดชื่นและเย็นสบาย ต้นไม้และดอกไม้กว่า 40,000 ต้น จากการบริจาคของคนจัดดอกไม้จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และผู้คนจำนวนกว่า 100,000 คน อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลังจากการแพร่ระบาด

ขอให้เราได้เห็น,ได้ยิน,และประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว (May we see, hear, proclaim that Jesus is Risen)

ขอให้เราได้เห็น,ได้ยิน,และประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว (May we see, hear, proclaim that Jesus is Risen) พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงร่วมพิธีตื่นเฝ้าปัสกา เมื่อวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2022 ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน พร้อมกับผู้แสวงบุญจำนวน 5,000 คน….

พร้อมกับพระเยซูไม่มีคำว่าสายเกินไป กับพระองค์สิ่งต่างๆไม่มีคำว่าสูญสิ้น (With Jesus, it is never too late. With Him, things are never over)

#พร้อมกับพระเยซูไม่มีคำว่าสายเกินไป #กับพระองค์สิ่งต่างๆไม่มีคำว่าสูญสิ้น (With Jesus, it is never too late. With Him, things are never over) เนื่องจากพระเจ้ารอคอยให้อภัยเราด้วยพระเมตตาของพระองค์ พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานในพิธีมหาบูชามิสซาและแห่ใบลาน ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2022 ซึ่งเป็นการจัดพิธีกรรมกลางแจ้งครั้งแรกที่มีผู้ร่วมพิธีกรรมเป็นจำนวนมากหลังจากการแพร่ระบาดได้เกิดขึ้น ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ….