คลิปการสอน | เรื่อง วิทยาศาสตร์แสนสนุก โดยใช้กิจกรรมน้ำระเบิด | ระดับปฐมวัย

แผนการจัดประสบการณ์
เรื่อง วิทยาศาสตร์แสนสนุก โดยใช้กิจกรรมน้ำระเบิด
ระดับปฐมวัย
โดย คุณครูกิตติยา มาพันธ์
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร