Career Path @ St Francis

“Career Path @ St. Francis Xavier” เพื่อเปิดโอกาส ในการส่งเสริม และต่อยอดให้นักเรียน ได้ค้นพบ และเข้าใจศักยภาพของตนเองอย่างถ่องแท้ นับเป็นการสร้าง “เส้นทาง” การประกอบอาชีพในอนาคต

วันพ่อแห่งชาติ : 4 ธันวาคม 2566 ​การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การลงมือทำและสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงโดยนำความรู้เดิมไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2566
การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การลงมือทำและสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง โดยนำความรู้เดิมไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ | จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

Saint Joseph Convent School

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้หัวข้อ เรียน เล่น สร้างอาชีพ
เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน สู่การเป็นนวัตกรตัวน้อย
เรื่อง The Secret Of Mansion คฤหาสน์ลับต้องสงสัย

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “หยุดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในอาเซียน”

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “หยุดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในอาเซียน”
.
ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนิชาภา ปิณฑะสิริ จากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์

Microlearning และ Nanolearning การเรียนรู้แบบใหม่ผ่านเนื้อหาสั้นๆ

สภาการศึกษา ชวนดู การเรียนรู้แบบ
Microlearning และ Nanolearning
การเรียนรู้แบบใหม่ผ่านเนื้อหาสั้นๆ ที่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ทุกชนิดและทุกเวลา
พบได้มากขึ้นบนโซเชียลต่าง ๆ เช่น YouTube และ TikTok
โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ชีวิตของผู้เรียนง่ายขึ้น
หรือที่เรียกว่า “การเรียนรู้ขนาดพอดีคำ” 

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผล
แบบ OKRs : Objective and Key Results

คลิปการสอน | เรื่องการคิดเลขเร็วแบบจินตคณิต | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การคิดเลขเร็วแบบจินตคณิต

วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 14101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โดยคุณครูสุภาพร เรืองนาม

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คลิปการสอนโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน | เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” | ชั้นอนุบาลปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
เรื่อง “ลูกหมูสามตัว”

ชั้นอนุบาลปีที่ 1
โดย คุณครูวิมล นิราพาธ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ