คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ I เฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้ “ปลูก” ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ลงในใจของเด็กนักเรียนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรม ภาพของคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้พร้อมเพรียงกันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
 
ภาพอันยิ่งใหญ่…งดงาม…พร้อมเพรียงและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้จะถูกจารึกไว้ในดวงใจของเด็กๆ ทุกคนและจะแสดงออกด้วยความจงรักภักดี
 
 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม อันเป็นมงคล ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>
 
“ความกตัญญู…คือคุณธรรมที่เป็นฐานอันแข็งแกร่งของชีวิต”
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้วางรากฐานอันแข็งแกร่งของชีวิตให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก ทางคำพูดและการกระทำด้วยคำว่า “ขอบคุณ…ขอบพระคุณ” ในวาระต่าง ๆ อาทิ วันแม่…วันพ่อ…วันฉลองศาสนามของคณะเซอร์ และวันครู เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า หน้าที่ของตนในฐานะลูก…หลาน…นักเรียน… ต้องมีจิตใจที่กตัญญูรู้คุณ ซึ่งเป็นคุณธรรม“พื้นฐานที่ทุกคนพึงมี”
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนได้เห็นความเข้มแข็งของนักเรียน ในการแสดงออกของคุณธรรมประการนี้อย่างชัดเจน ทั้ง“แม่ของแผ่นดิน” และ“แม่ของแต่ละคน”
 
การแสดงความกตัญญูรู้คุณ เป็นรากฐานอันแข็งแกร่งที่จะพัฒนาให้เราเติบโตเป็น“คนดี” ที่จะเป็นพลังของสังคมและประเทศชาติต่อไป

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ I เทิดไท้องค์ราชัน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้ “ปลูก” ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ลงในใจของเด็กนักเรียนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรม ภาพของนักเรียนชั้น ม.1–ม.3 จำนวน 430 คน ที่ได้ร่ายรำอย่างงดงาม และพร้อมเพรียงกันเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ด้วยบทเพลง “องค์กษัตรามหาวชิราลงกรณ”

ภาพอันยิ่งใหญ่…งดงาม…พร้อมเพรียงและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้จะถูกจารึกไว้ในดวงใจของเด็กๆ ทุกคนและจะแสดงออกด้วยความจงรักภักดี

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม อันเป็นมงคล ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน