Career Path @ St Francis

“Career Path @ St. Francis Xavier” เพื่อเปิดโอกาส ในการส่งเสริม และต่อยอดให้นักเรียน ได้ค้นพบ และเข้าใจศักยภาพของตนเองอย่างถ่องแท้ นับเป็นการสร้าง “เส้นทาง” การประกอบอาชีพในอนาคต

วันพ่อแห่งชาติ : 4 ธันวาคม 2566 ​การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การลงมือทำและสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงโดยนำความรู้เดิมไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2566
การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การลงมือทำและสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง โดยนำความรู้เดิมไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ I เฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้ “ปลูก” ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ลงในใจของเด็กนักเรียนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรม ภาพของคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้พร้อมเพรียงกันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
 
ภาพอันยิ่งใหญ่…งดงาม…พร้อมเพรียงและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้จะถูกจารึกไว้ในดวงใจของเด็กๆ ทุกคนและจะแสดงออกด้วยความจงรักภักดี
 
 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม อันเป็นมงคล ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>
 
“ความกตัญญู…คือคุณธรรมที่เป็นฐานอันแข็งแกร่งของชีวิต”
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้วางรากฐานอันแข็งแกร่งของชีวิตให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก ทางคำพูดและการกระทำด้วยคำว่า “ขอบคุณ…ขอบพระคุณ” ในวาระต่าง ๆ อาทิ วันแม่…วันพ่อ…วันฉลองศาสนามของคณะเซอร์ และวันครู เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า หน้าที่ของตนในฐานะลูก…หลาน…นักเรียน… ต้องมีจิตใจที่กตัญญูรู้คุณ ซึ่งเป็นคุณธรรม“พื้นฐานที่ทุกคนพึงมี”
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนได้เห็นความเข้มแข็งของนักเรียน ในการแสดงออกของคุณธรรมประการนี้อย่างชัดเจน ทั้ง“แม่ของแผ่นดิน” และ“แม่ของแต่ละคน”
 
การแสดงความกตัญญูรู้คุณ เป็นรากฐานอันแข็งแกร่งที่จะพัฒนาให้เราเติบโตเป็น“คนดี” ที่จะเป็นพลังของสังคมและประเทศชาติต่อไป

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ I เทิดไท้องค์ราชัน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้ “ปลูก” ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ลงในใจของเด็กนักเรียนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรม ภาพของนักเรียนชั้น ม.1–ม.3 จำนวน 430 คน ที่ได้ร่ายรำอย่างงดงาม และพร้อมเพรียงกันเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ด้วยบทเพลง “องค์กษัตรามหาวชิราลงกรณ”

ภาพอันยิ่งใหญ่…งดงาม…พร้อมเพรียงและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้จะถูกจารึกไว้ในดวงใจของเด็กๆ ทุกคนและจะแสดงออกด้วยความจงรักภักดี

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม อันเป็นมงคล ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”

เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”ในรูปแ บบ Webinar จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565

อบรม-สัมมนา | คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูในยุค VUCA World

คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ “คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ในยุค VUCA WORLD” วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ WEBEX