อบรม-สัมมนา | ต่อต้านการค้ามนุษย์ : เศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมพลังสตรีและชุมชน

ทาลิธาคุม เอเชีย ร่วมกับ ทาลิธาคุม ประเทศไทย ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ ต่อต้านการค้ามนุษย์ : เศรษฐกิจพอเพียง
และการเสริมพลังสตรีและชุมชน ในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2022 ผ่านทางระบบออนไลน์

อบรม-สัมมนา | กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

อบรม-สัมมนา | อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ก้าวสู่ยุคดิจิทัลแบบ 100%

ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) ช่วงเวลา 25 – 29 เมษายน ค.ศ. 2022 เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างรู้เท่ากันและปลอดภัย และเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว 4 หลักสูตร

อบรม-สัมมนา | รายละเอียดที่ทุกคนต้องรู้! ก่อนที่จะเข้ารับการประเมินจาก สมศ.

รายละเอียดที่ทุกคนต้องรู้! ก่อนที่จะเข้ารับการประเมินจาก สมศ. พบกับ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ว่าจะมีรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนอย่างไร พร้อมตอบประเด็นคำถามในเรื่องที่ทุกท่านสงสัย ….

อบรม-สัมมนา | การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และการให้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยระบบออนไลน์ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อบรม-สัมมนา | BLC – Blended Learning Classroom Model

กลับมาแล้ววววว !! การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National OPEN CLASS) ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Classroom Model: BLC) ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online)…

อบรม-สัมมนา | EP.1 BE READY FOR THE NEXT PANDEMIC WITH ZOOM ROOM

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมฟรี ! สำหรับ อาจารย์ ผู้สอน และ ผู้บริหาร ในสถาบันการศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจแนวทางการเรียนการสอนและการประชุมแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบัน….

อบรม-สัมมนา | การจัดทำ SAR ในระบบ E-SAR

สช. ขอเชิญผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เข้าร่วมการอบรมการจัดทำ SAR ในระบบ E-SAR ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom meeting และ Facebook Live ของ สช. ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 16.30 น.โดยเปิดลงทะเบียนผู้เข้าอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 น.

อบรม-สัมมนา | อบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (C4T ม.ต้น) และวิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) จำนวน 3 หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษา

รับสมัครคุณครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (C4T ม.ต้น) และวิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) จำนวน 3 หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษา หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022