ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”

เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”ในรูปแ บบ Webinar จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565

อบรม-สัมมนา | คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูในยุค VUCA World

คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ “คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ในยุค VUCA WORLD” วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ WEBEX

อบรม-สัมมนา การศึกษาเป็นความหวังของโลก

เพื่อกระตุ้นเตือนนักการศึกษาคาทอลิกในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (Global Compact on Education) และก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodality) ในความเป็นหนึ่งเดียวกันและความมีส่วนร่วมในพันธกิจการศึกษาคาทอลิก และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสภาการศึกษาคาทอลิก

อบรม-สัมมนา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย การออกแบบและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัล – Designing and Developing a Digital Learning Ecosystem วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

อบรม-สัมมนา การออกแบบและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัล

ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย การออกแบบและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัล – Designing and Developing a Digital Learning Ecosystem วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

รู้หรือไม่ … ประเมินบุคลิกภาพ (Personality Types) จากคลื่นสมองได้

ขอเชิญข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การประเมินบุคลิกภาพ (Personality Types) จากคลื่นสมอง ด้วยเครื่องมือ MBTI” วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 – 17.30 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ ลงทะเบียนได้ที่…

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เริ่มบังคับใช้ 1 มิ.ย. 65 เพื่อรักษาสิทธิของประชาชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย…