YOUTH’ SPACE | แบ่งปันความรู้จากหนังสือ ลาฟอร่า GoGo อาเซียน

แบ่งปันความรู้จาก หนังสือ “ลาฟอร่า GoGo อาเซียน” …. คลิปที่จะนำทุกท่านให้รู้จัก “อาเซียน” มากยิ่งขึ้นทั้งในหลักการ และเหตุผลของการรวมกลุ่มอาเซียน …..โดย เด็กหญิงรัถญา เจริญทองตระกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ

คลิปการสอน | การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน | สิ่งแวดล้อมศึกษา | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | โดย คุณครูผกามาศ สุขเกษม | โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

คลิปการสอน | สีจากธรรมชาติ – สีแสนสวย

นวัตกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ | สีจากธรรมชาติ – สีแสนสวย |
ระดับการศึกษาปฐมวัย | โดย คุณครูศิรประภา มะเปี่ยม | โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร