มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม 1 / 2565

กระทรวงศึกษาธิการ สั่งสถานศึกษาในสังกัด ศธ. เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม1/2565 เข้มมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เน้นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site ตรวจ ATK ไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียน ประสาน สธ.ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้นักเรียน นักศึกษา …

แผนและมาตรการ Endemic การบริหารจัดการสถานการณ์ โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น

แผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรค
ประจำถิ่น (Endemic Approach to COVID-19) ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางในดำเนินงานบริหารจัดการ
สถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น ที่จะทำให้สร้างความสมดุลทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและกลับมาดำเนินชีวิตตามเดิมและอยู่ร่วมกับโควิดได้ (Living with
COVID) ภายใต้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

คำว่า “การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า” สำหรับท่ามือ ประกอบด้วย 2 ท่าทาง
– พระเยซูเจ้า
– การกลับคืนพระชนมชีพ
สุขสันต์วันสมโภชการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าแด่ทุกท่านครับ

YOUTH’ SPACE | แบ่งปันความรู้จากหนังสือ “มีความสุขทุกวันได้ไหมเนี่ย”

พื้นที่สำหรับเยาวชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ผ่านการบอกเล่าเรื่องราว Personal Growth จากการอ่านหนังสือ “มีมีความสุขทุกวันได้ไหมเนี่ย” โดย นายอิทธิกร วสุภิรักษ์ คณะกายภาพบำบัด – วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระนาม

“พระนาม” หรือ คำว่า “ชื่อ” หรือ “นามของพระเจ้า” … ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้โพสต์ลงไว้ผ่านทางช่องนี้ ในคำว่า “พระบิดา พระบุตร และพระจิต” โดยทุกท่านสามารถนำคำทั้งหมดที่คุณพ่อสอน มาทำเป็นประโยค “สำคัญมหากางเขน” ….

YOUTH’ SPACE | LOVE IN ACTION – BE ALL TO ALL | แยกถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก

รายละเอียดในคลิปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การแยกขยะตามประเภท ในถังขยะแต่ละสี ที่ได้แบ่งเอาไว้เพื่อใส่ขยะในแต่ละประเภทนั้น …
ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้นำเสนอถึงประโยชน์ที่ได้รับ และโทษที่อาจจะเกิดขึ้น หาก “แยกขยะ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินชีวิต เพื่อผู้อื่น เพื่อส่งต่อความรัก ความรู้ และความดี …

YOUTH’ SPACE | LOVE IN ACTION – BE ALL TO ALL | ถ้าเราไม่ทำ…แล้วใครจะทำ

Global Citizenship | Youth’ Space
พื้นที่สำหรับเยาวชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต

กิจกรรมส่งต่อความรักอย่างเป็นรูปธรรม (Love in action) และการทำกิจกรรมจิตอาสา ที่แสดงออกถึงการเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น (Be all to all)

โดย
นายตนภัทร นิ่มเล็ก
นางสาวประสิตา ประทุมวัลย์
นางสาวปาลิตา จันทแสงสว่าง
นายกฤตภาส คุ้มทวีวุฒิ
นักศึกษาชั้นปี 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระจิต

คำว่า “พระจิตเจ้า” สำหรับภาษามือ จะมีท่าทางที่แสดงถึง “ร่างกาย” ที่ “ตายแล้ว” และ “จิตวิญญาณ” ออกจากร่าง แต่เมื่อเป็นพระจิตเจ้า จะเพิ่มท่าทางที่แสดงให้เห็น “ความสะอาดบริสุทธิ์” และพระองค์คือพระเจ้า ตำแหน่งมือจึงยกขึ้นสูง …. สำหรับคนปกตินั้น อาจมีคำมากมายที่จะกล่าวถึง “พระจิต” แต่สำหรับผู้ที่หูไม่ได้ยิน ท่าทาง ตำแหน่งมือ จะสามารถบ่งบอกถึงความหมายที่ลึกซึ้งที่สุด ที่จะกล่าวถึง “องค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์” ได้

YOUTH’ SPACE | แบ่งปันความรู้จากหนังสือ ลาฟอร่า GoGo อาเซียน

แบ่งปันความรู้จาก หนังสือ “ลาฟอร่า GoGo อาเซียน” …. คลิปที่จะนำทุกท่านให้รู้จัก “อาเซียน” มากยิ่งขึ้นทั้งในหลักการ และเหตุผลของการรวมกลุ่มอาเซียน …..โดย เด็กหญิงรัถญา เจริญทองตระกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ

YOUTH’ SPACE | PERSONAL GROWTH

การพัฒนาตนเองที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง … และเติบโตจากสิ่งที่เป็นอยู่ จากนวนิยายเรื่อง “ศูนย์รับฝากความเสียใจ” เขียนโดย ซื่ออี นักเขียนชาวไต้หวัน