ทำไม? การท่องอยู่ในโลกโซเชียลที่มากเกินไปจึงส่งกระทบต่อสุขภาพจิตและเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า

มีงานวิจัยบางชิ้นระบุว่า “ยิ่งเราใช้โซเชียลมีเดียมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งมีความสุขน้อยลงเท่านั้น” โดยพบว่าการเล่นโซเชียลมีเดียเชื่อมโยงกับความสุขที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ และทำให้ความพึงพอใจโดยรวมในชีวิตลดลง เนื่องจากการท่องอยู่บนโลกโซเชียลตลอดเวลาจะทำให้คุณตัดขาดจากโลกชีวิตจริง ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมมากขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นบ่อนทำลายสุขภาพจิตใจโดยไม่รู้ตัว…

Better Health Better Life – EP.38 การดูแลตนเองในสถานการณ์วิกฤต

Better Health Better Life | EP.38 การดูแลตนเองในสถานการณ์วิกฤต การดูแลตนเองในสถานการณ์ ต่างฯเช่น วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง วิกฤตชายแดนใต้ ไฟไหม้ สารเคมีรั่ว รวมถึงโรคอุบัติใหม่ การแพร่กระจายของโรคร้าย โรคระบาดโควิด19…โดย กุลธิดา สีบัวบาน

เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กมีความสุข: เพราะเด็ก ๆ จะต้องมีความสุข เดี๋ยวนี้!

ดังนั้น การ เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กมีความสุข คุณพ่อคุณแม่จึงต้องปล่อยให้ลูกได้เล่น เพราะการเล่น ไม่ใช่เพื่อเล่นสนุก แต่เพื่อสมองที่ดี เพราะสมองที่ดีเป็นพื้นฐานของการมี EF ที่ดี เพื่อให้เด็กๆ รู้จักควบคุมตัวเองและเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในอนาคต ส่วนที่เหลือก็คือการสร้างวินัยในการดูแลตัวเองกับลูก แล้วปล่อยให้ลูกเติบโตเป็น ‘เด็กธรรมดาที่มีความสุข’ เพื่อพาตัวเองไปสู่อนาคตในศตวรรษที่ 21…

Better Health Better Life – EP.35 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ตอนที่ 2

Better Health Better Life | EP.35 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ตอนที่ 2
การดูแลให้ผู้สูงอายุ ควรอยู่บ้านให้ได้มากที่สุด และออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด หรืออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19แต่เราพบว่า ผลที่ตามมาคือ ผู้สูงอายุก็จะเกิดความเครียดที่ต้องอยู่แต่ภายในบ้าน ดังนั้นวันนี้ เราจึงได้นำเรื่องวิธีการลดความเครียดสำหรับผู้สูงอายุในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนำหลักยึด 5 อ มาปรับใช้ค่ะ

โดย สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์

โดย สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์

Better Health Better Life – EP.34 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ตอนที่ 1

Better Health Better Life | EP.34 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ตอนที่ 1
ทำไมต้องใส่ใจผู้สูงอายุเป็นพิเศษในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิค-19
ก็เพราะว่า จากสถติของผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น นะคะ

โดย สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์

Better Health Better Life – EP.33 Digital Citizenship สังคมในโลกที่เปลี่ยนไปกับพลเมืองที่ต้องเปลี่ยนตาม

Better Health Better Life | EP.33 Digital Citizenship สังคมในโลกที่เปลี่ยนไปกับพลเมืองที่ต้องเปลี่ยนตาม
พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ ที่เข้าใจบรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม มีความเห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่น ในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในยุคดิจิทัล

โดย ศราวุธ มั่งสูงเนิน

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดยคุณพ่อไข่ดาว | ความรัก

ความรัก ความรักเป็นคุณธรรมอันดับแรก และเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สุดในคุณธรรมทางเทววิทยา คือความเชื่อความไว้ใจ และความรัก ซึ่งมีคุณลักษณะหลายประการ ดังที่นักบุญเปาโลได้เขียนอธิบายไว้ ในจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บทที่ 13 ข้อที่ 13….

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษา

ความหลากหลายทางชีวภาพช่วยรักษาระบบนิเวศโลกให้มีเสถียรภาพและเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้นหากความหลากหลาย ทางชีวภาพลดลงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย….

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดยคุณพ่อไข่ดาว | พระเจ้าทรงช่วยเหลือ

ประกอบด้วย ท่าทาง 2 ท่า คือ คำว่า “พระเจ้า” และคำว่า “ช่วยเหลือ” แต่ด้วยคำว่าพระเจ้านั้น ตำแหน่งอยู่ข้างบน และถ้าจะพูดว่า พระเจ้าทรงช่วยเหลือคุณ เพิ่มคำว่า “คุณ” เข้าไป หรือคำว่า “ท่านทั้งหลาย” ก็เพียงเสริม ท่าทางของคำต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไป … ลองทำไปพร้อม ๆ กันนะครับ เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตา

คำว่า “พระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตา” มีสัญลักษณ์ภาษามือ เป็น 3 คำดังนี้ :
1. พระเจ้า 2. พระทัย 3. เมตตา ท่าทางที่แสดงออก เพียงแค่ 3 ท่าเท่านั้น แต่บงบอกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ สำหรับเราแต่ละคนได้มากมาย ที่นำมาซึ่งความยินดีภายในจิตใจของเรา …