สื่อบทเรียนออนไลน์ | วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อบทเรียนออนไลน์ วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อคุณครูผู้สอน : ครูภคิน อธิคุณธนิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

จงขับไล่ความกลัวออกไปและแสวงหาพระเยซูเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ (Cast aside all fears and seek Jesus with all their hearts)

นับเป็นกิจกรรมกลางแจ้งครั้งแรกในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ที่มิใช่พิธีมหาบูชาขอบพระคุณหลังจากการแพร่ระบาด ที่ได้จัดขึ้น ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน สำหรับการรวมตัวกันของวัยรุ่นชาวอิตาลีกว่า 80,000 คน โดยสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศอิตาลี เพื่อสวดภาวนาพร้อมกับพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2022 ภายใต้หัวข้อ “ตามเรามา” (Follow me)….