อบรม-สัมมนา | NLP โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ (Up skill/ Reskill) บุคคลวัยทำงาน งบประมาณ 2565 ขยายเวลารับสมัคร รหัสโครงการ28:การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) กลยุทธ์การโค้ชและการปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง”