รู้หรือไม่ … ประเมินบุคลิกภาพ (Personality Types) จากคลื่นสมองได้

ขอเชิญข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การประเมินบุคลิกภาพ (Personality Types) จากคลื่นสมอง ด้วยเครื่องมือ MBTI” วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 – 17.30 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ ลงทะเบียนได้ที่…

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เริ่มบังคับใช้ 1 มิ.ย. 65 เพื่อรักษาสิทธิของประชาชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย…