ตราสัญลักษณ์ ปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2025

…. ปีศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะเติบโตทางด้านฝ่ายจิต ด้านพระศาสนจักร และด้านสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพระศาสนจักรทั้งภายในและภายนอก โดยปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1300 อันเป็นเครื่องหมายของการให้อภัยบาปโดยได้รับพระคุณการุญ (Indulgence) จากความเมตตาของพระเจ้า …