ตราสัญลักษณ์ ปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2025

…. ปีศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะเติบโตทางด้านฝ่ายจิต ด้านพระศาสนจักร และด้านสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพระศาสนจักรทั้งภายในและภายนอก โดยปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1300 อันเป็นเครื่องหมายของการให้อภัยบาปโดยได้รับพระคุณการุญ (Indulgence) จากความเมตตาของพระเจ้า …

ครอบครัวเป็นสถานที่แรกที่เราเรียนรู้ที่จะรัก (the family is the first place where we learn to love)

….ครอบครัวจึงเป็นสถานที่แห่งการพบปะ การแบ่งปัน การออกจากตนเองเพื่อที่จะต้อนรับผู้อื่น และยืนเคียงข้างกันและกัน ในความเป็นจริงอันหลากหลาย และในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน…..

Better Health Better Life – EP.30 พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในที่ทำงาน

Better Health Better Life | EP.30 พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในที่ทำงาน
พฤติกรรมการกล้าแสดงออก (Assertiveness) เป็นหนึ่งในทักษะทางสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในสถานที่ทำงาน อันสะท้อนถึงความสามารถของบุคคลที่มีการจัดการแสดงออกให้สมดุลระหว่างความต้องการของตนเองและความต้องการของผู้ร่วมงาน….

Better Health Better Life – EP.29 10 วิธีในการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์

Better Health Better Life EP.29 10 วิธี เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ 10 วิธีในการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้องค์กร /วิชาชีพ ประสบความสำเร็จหากบุคลากรในองค์กร มีการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ … โดย จุรีย์ นฤมิตเลิศ

ผู้สูงอายุแสดงให้เราเห็นความอ่อนโยนของพระเจ้า (The elderly show us the tenderness of God)

ความอ่อนโยนที่สามารถเห็นได้นี้ เป็นการเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจความอ่อนโยนของพระเจ้า พระองค์ทรงทราบดีว่าจะสวมกอดพวกเราแต่ละคนอย่างไร….

อบรม-สัมมนา การศึกษาเป็นความหวังของโลก

เพื่อกระตุ้นเตือนนักการศึกษาคาทอลิกในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (Global Compact on Education) และก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodality) ในความเป็นหนึ่งเดียวกันและความมีส่วนร่วมในพันธกิจการศึกษาคาทอลิก และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสภาการศึกษาคาทอลิก

พระตรีเอกภาพปฏิรูปวิถีชีวิตของเรา (Holy Trinity revolutionizes our way of life)

โอกาสสมโภชพระตรีเอภาพ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเทศน์สอนว่า “พระตรีเอกภาพไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาเทววิทยา แต่เป็นการปฏิรูปวิถีชีวิตของเรา”…

อบรม-สัมมนา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย การออกแบบและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัล – Designing and Developing a Digital Learning Ecosystem วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Better Health Better Life – EP.28 พัฒนาการวัยทารก

Better Health Better Life – EP.28 พัฒนาการวัยทารก วัยทารกตามทฤษฎีของเพียเจต์ ที่กล่าวถึง 1.การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย 2.พัฒนาการทางสติปัญญาหรือพัฒนาการทางพุทธิปัญญา 3.พัฒนาการทางอารมณ์
4.พัฒนาการทางสังคม 5.การส่งเสริมพัฒนาการวัยทารก … โดย ประภาพร แซ่เตียว

พระศาสนจักรเป็นดังคาราวานแห่งความเป็นพี่น้องในการเดินทางร่วมกัน (The Church is a ‘caravan of brothers’ on a journey)

ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้มีไว้สำหรับพันธกิจที่เรากระทำ ดังเช่นพระศาสนจักรได้ถือกำเนิดขึ้นในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา และบรรดาศิษย์ได้ออกไปประกาศข่าวดี เช่นเดียวกับในทุกวันนี้ โลกของเราก็กำลังรอคอยอยู่ข่าวสารแห่งความรักนี้อยู่ เป็นข่าวดีแห่งอิสระเสรีภาพและสันติสุข….