“จงแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อ” พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปากับบรรดาครูคำสอน ในโอกาสบรรดาครูคำสอนผู้มาร่วมงานชุมนุมนานาชาติ เรื่องการสอนคำสอน ครั้งที่ 3

“พระเยซูเจ้าทรงเรียกทุกคนให้ประกาศข่าวดีในหัวใจของทุกคน” … หาวิธีเป็นประจักษ์พยานชีวิตแห่งพระวรสารในชีวิตประจำวัน อย่าเบื่อหน่ายในการเป็นครูคำสอน จงหลีกเลี่ยงการสอนคำสอนแบบให้ความรู้เท่านั้น จงพยายามให้ประสบการณ์แห่งความเชื่อที่มีชีวิตชีวา ความเชื่อที่เราทุกคนปรารถนาส่งต่อแก่คนรุ่นใหม่…