คลิปการสอน | เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตร | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่างความดัน และปริมาตร
วิชา เคมี 3 (ว 30223)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย คุณครูธนวัฒน์ ละแก้ว
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

“จงแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อ” พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปากับบรรดาครูคำสอน ในโอกาสบรรดาครูคำสอนผู้มาร่วมงานชุมนุมนานาชาติ เรื่องการสอนคำสอน ครั้งที่ 3

“พระเยซูเจ้าทรงเรียกทุกคนให้ประกาศข่าวดีในหัวใจของทุกคน” … หาวิธีเป็นประจักษ์พยานชีวิตแห่งพระวรสารในชีวิตประจำวัน อย่าเบื่อหน่ายในการเป็นครูคำสอน จงหลีกเลี่ยงการสอนคำสอนแบบให้ความรู้เท่านั้น จงพยายามให้ประสบการณ์แห่งความเชื่อที่มีชีวิตชีวา ความเชื่อที่เราทุกคนปรารถนาส่งต่อแก่คนรุ่นใหม่…