คลิปการสอน | เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตร | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่างความดัน และปริมาตร
วิชา เคมี 3 (ว 30223)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย คุณครูธนวัฒน์ ละแก้ว
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก