คลิปการแนะนำ | จิตวิทยา เรื่อง Introduction of character strength | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิปการแนะนำ – จิตวิทยา
เรื่อง Introduction of character strength
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย คุณตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์ – นักจิตวิทยา
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
บางรัก กรุงเทพฯ

คลิปการสอน | เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

วิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โดย คุณครูศุภชัย แซ่ตัน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
บางรัก กรุงเทพฯ