อบรม-สัมมนา | การจัดทำ SAR ในระบบ E-SAR

สช. ขอเชิญผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เข้าร่วมการอบรมการจัดทำ SAR ในระบบ E-SAR ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom meeting และ Facebook Live ของ สช. ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 16.30 น.โดยเปิดลงทะเบียนผู้เข้าอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 น.

อบรม-สัมมนา | อบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (C4T ม.ต้น) และวิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) จำนวน 3 หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษา

รับสมัครคุณครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (C4T ม.ต้น) และวิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) จำนวน 3 หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษา หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระบิดา

คำว่า “พระบิดา” เราจะเห็นภาพของผู้ชาย “บิดา” หรือ “พ่อ” คือผู้ชายที่ดีที่สุดของครอบครัวของเรา ในบ้านของเราที่อยู่ในโลกใบนี้…แต่สำหรับ “พระบิดา” คือ ผู้ชาย | ที่ดีที่สุด ประเสริฐที่สุด | อยู่บนสวรรค์