จงหว่านเมล็ดพืชแห่งความดีงาม (Sow seeds of goodness) เพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวความรอดพ้นสำหรับตัวเองและผู้อื่น

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงออกสารถึงบรรดาคริสตชนทั่วโลก โอกาสเทศกาลมหาพรต ค.ศ. 2022 โดยนำข้อความมาจากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย บทที่ 6 ข้อ 9 – 10 ที่ว่า “อย่าท้อแท้ในการทำความดี เพราะถ้าเราไม่หยุดทำความดี เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส จงทำความดีแก่ทุกคน โดยเฉพาะแก่พี่น้องผู้ร่วมความเชื่อของเรา” ….