พระตรีเอกภาพปฏิรูปวิถีชีวิตของเรา (Holy Trinity revolutionizes our way of life)

โอกาสสมโภชพระตรีเอภาพ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเทศน์สอนว่า “พระตรีเอกภาพไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาเทววิทยา แต่เป็นการปฏิรูปวิถีชีวิตของเรา”…

อบรม-สัมมนา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย การออกแบบและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัล – Designing and Developing a Digital Learning Ecosystem วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.