ครอบครัวเป็นสถานที่แรกที่เราเรียนรู้ที่จะรัก (the family is the first place where we learn to love)

….ครอบครัวจึงเป็นสถานที่แห่งการพบปะ การแบ่งปัน การออกจากตนเองเพื่อที่จะต้อนรับผู้อื่น และยืนเคียงข้างกันและกัน ในความเป็นจริงอันหลากหลาย และในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน…..