แผนและมาตรการ Endemic การบริหารจัดการสถานการณ์ โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น

แผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรค
ประจำถิ่น (Endemic Approach to COVID-19) ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางในดำเนินงานบริหารจัดการ
สถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น ที่จะทำให้สร้างความสมดุลทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและกลับมาดำเนินชีวิตตามเดิมและอยู่ร่วมกับโควิดได้ (Living with
COVID) ภายใต้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ผู้สูงอายุต้องได้รับความรักและความเคารพ (Elderly must be loved and honoured)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนคำสอนโอกาสการเข้าเฝ้าทั่วไปในวันพุธที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2022 ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี หลังจากเกิดการแพร่ระบาด ทรงเรียกร้องให้บรรดาคนหนุ่มสาวได้ให้ความสำคัญ และเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากบรรดาผู้สูงอายุ และผู้คนในช่วงวัยต่าง ๆ ….

พลังของคำว่า “ไม่” ในวันที่ “ลูก” กำลังเติบโต

….การเลี้ยงดูลูกที่กำลังอยู่ในวัยรุ่นน่าจะเป็นความท้าทายที่สุดเรื่องหนึ่งสำหรับคนเป็นพ่อแม่ โดยเฉพาะลูกที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เมื่อลูกเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น กล้าที่จะปฏิเสธและต่อต้านมากขึ้น บทเรียนแรกที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรได้เรียนไปพร้อมๆ กับลูกน้อยก็คือ พลังของคำว่า ‘ไม่’ นั่นเอง….

“การเล่านิทาน” สื่ออนุบาลกระตุ้นพัฒนาการได้รอบด้าน

“นิทานเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตทั้งเด็ก และผู้ใหญ่เพราะนอกจากนิทาน จะช่วยให้เด็ก ๆ มีความสุขสนุกหรรษาแล้วยังเป็นโลกแห่งจินตนาการที่สมบูรณ์แบบที่คอยช่วยถักทอสายใยความรัก ความฝัน สานสัมพันธ์อันอบอุ่นความละมุนละไมในกลุ่มสมาชิกของครอบครัวอีกทั้งนิทานยังให้แง่คิดคติสอนใจและปรัชญาชีวิตอันล้ำลึกแก่เด็ก”…

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พุทธศักราช 2551)

เด็กอังกฤษ “โจ เวลล์” ถูกครูดุไม่สนใจเรียน แต่พ่อแม่ค้นพบพรสวรรค์วาดลายเส้น

มาติดตามเรื่องราวของเด็กชาย โจ เวลล์ วัย 10 ขวบ อาศัยอยู่ที่เมือง Shrewsbury สหราชอาณาจักร ย้อนกลับไปเมื่อช่วงวัย 6 ขวบ โจเริ่มสนใจงานศิลปะเป็นครั้งแรก และชอบวาดแนวสัตว์ประหลาดให้ดูเหมือนมีชีวิต เป็นลายเส้นสีดำ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือชุดจาก Tom Gates ที่เขาชอบอ่าน…

อนาคตของการเรียนรู้ – FUTURE OF LEARNING

อนาคตของการเรียนรู้ในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand ….

ความต้องการของเด็กยุคใหม่…Gen Z, Gen Alpha

ความเข้าใจในความต้องการ เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ และการส่งเสริมพัฒนาไปสู่หนทางที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น Generation ใดก็ตาม ….

การเลี้ยงลูก…Gen Z, Gen Alpha ให้ได้ดี!

I PAD Conversation คือ อีกหนึ่งนิยามที่ใช้เปรียบ เทียบให้เห็นภาพของเด็กเจนซีและเจนอัลฟา เพราะเขาจะ ขาดอุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ตไม่ได้เลย ดังนั้น พ่อแม่ และครู จึงต้องเรียนรู้วิธีการใช้ รวมทั้งการเปิดรับสื่อทาง internet ไว้….

6 วิธี เปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนรักการอ่าน

เมื่อการอ่านในสาระประโยชน์ คือการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง และเป็นการต่อยอดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ ทำอย่างไร เพื่อปรับให้ตนเองเป็นผู้ที่รักการอ่าน…