อบรม-สัมมนา | คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูในยุค VUCA World

คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ “คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ในยุค VUCA WORLD” วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ WEBEX

ขอให้พระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีของคุณ (May Jesus become your great friend)

… พระเยซูเจ้ามิใช่กฎเกณฑ์ทางด้านศีลธรรม แต่ทรงเป็นบุคคล และทรงเป็นเพื่อนของเรา โดยเฉพาะผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ เราจึงควรหันกลับไปหาพระองค์ และให้พระองค์ทรงนำทางเรา … เมื่อต้องเผชิญกับความชั่วร้ายที่อยู่ภายในตัวเราและรอบตัวเรา เราจะไม่หลบเลี่ยงความเป็นจริง หรือปิดตัวเอง แต่ให้แบกรับหน้าที่รับผิดชอบของเราแต่ละคน นั่นคือกางเขนที่เราจะต้องแบกด้วยความรักและความชื่นชมยินดี…

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดยคุณพ่อไข่ดาว | ความรัก

ความรัก ความรักเป็นคุณธรรมอันดับแรก และเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สุดในคุณธรรมทางเทววิทยา คือความเชื่อความไว้ใจ และความรัก ซึ่งมีคุณลักษณะหลายประการ ดังที่นักบุญเปาโลได้เขียนอธิบายไว้ ในจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บทที่ 13 ข้อที่ 13….