คลิปการสอน – วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Weird Animals ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง Weird Animals
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
โดย : คุณครูรุ่งอรุณ  ตั้งจิตเพียรดี

คลิปการสอน – วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุรี
โดย : คุณครูวันวิสาข์ ทองเพ็ชร

คลิปการสอน – วิชาภาษาไทย เรื่องจากผาแต้ม…สู่อียิปต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องจากผาแต้ม…สู่อียิปต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุรี
โดย : คุณครูณิชารัศม์ ฉัตรอัศรารุจน์

คลิปการสอน – กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง ไก่“Chicken” ชั้นอนุบาลปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ไก่ “Chicken”
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โดย : คุณครูเมตตา สถาพรศิริกุล

คลิปการสอน – การจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์

การเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่ง ที่เด็กๆ อยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง …

คลิปการสอน – เรื่องการควบคุมการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การควบคุมการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย คุณครูชญานิน วิบูลย์อรรถ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง

คลิปการสอน – เรื่องไตรยางศ์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่องไตรยางศ์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย คุณครูเอื้อมเดือน ตั้งเจริญถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง