“หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์” ฟรี มุ่งสร้าง “ครูพลังงาน” ส่งเสริมทักษะการสอนและสร้างการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้า เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศ ตลอดจนเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่ครู เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของเยาวชน…

คริสต์มาสที่แท้จริงคืออะไร?

เมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาส เราจะได้ยินเสียงเพลง Joy to the World หรือเพลง Silent Night Holy Night ซึ่งบรรยายถึงความสุข ความยินดี และความสงบเงียบของคืนบริสุทธิ์ที่องค์พระกุมารเยซูเสด็จมาประสูติ แต่คริสต์มาสที่แท้จริงคืออะไร…

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนให้ระวัง “คริสต์มาสปลอม” ที่หวังผลด้านธุรกิจการค้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสส่งเสริมให้บรรดาคาทอลิกเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพด้วยการเน้นถึงความใกล้ชิดของพระเยซูคริสตเจ้า โดยไม่เพียงมุ่งแต่ด้านบริโภคนิยม หรือด้านธุรกิจการค้าขายตามเทศกาลเท่านั้น โดยพระองค์ตรัสไว้ในวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2021 ว่า…

คลิปการสอน – กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง ไก่“Chicken” ชั้นอนุบาลปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ไก่ “Chicken”
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โดย : คุณครูเมตตา สถาพรศิริกุล