มองการสอน ผ่าน 4Ws และ 1H | What Who How Where Why

คำถามมิได้มีไว้ถามเพียงผู้เรียน จากผู้สอนเท่านั้น แต่การตั้งคำถามกับวิธีการสอนของตัวผู้สอนเอง…เพื่อผู้เรียน ซึ่งคำถามเหล่านี้จะทำให้เราบรรลุจุดประสงค์ และเกิดผลดีสำหรับการเตรียมการสอนของผู้สอนทุกท่าน…

โครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT and AI ระยะ 2

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล …..