ศิษย์ของพระเยซูเจ้าคือผู้ที่มีใจยากจนและเป็นสุข (Jesus’ disciples are poor and happy)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ นครรัฐวาติกัน ทรงเทศน์ว่า อัตลักษณ์ของคริสตชนสามารถพบได้ในความสุขแท้ 8 ประการจากพระวรสารของนักบุญลูกา (ลก 6:20-23) และการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าอยู่ที่การมีจิตใจที่ยากจน คำสอนนี้พระองค์ไม่ได้สอนให้กับฝูงชนที่มาเข้าเฝ้าพระองค์ แต่ทรงสอนเฉพาะผู้ที่เป็นศิษย์ของพระองค์เท่านั้น…..

อบรม – การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยคลิปการสอนออนไลน์

อบรม – การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยคลิปการสอนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมต้น และปลาย