Better Health Better Life – EP.25 อุบัติเหตุในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ

Better Health Better Life – EP.25 อุบัติเหตุในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ… อุบัติเหตุเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ที่พบบ่อยในเด็กทั่วโลก การเกิดอุบัติเหตุในเด็กเป็นปัญหา สำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ทั้งร่างกายและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการเกิดทุพพลภาพและเสียชีวิตของเด็กซึ่งถือว่า เป็นทรัพยากรที่สำคัญ…