Better Health Better Life – EP.38 การดูแลตนเองในสถานการณ์วิกฤต

Better Health Better Life | EP.38 การดูแลตนเองในสถานการณ์วิกฤต การดูแลตนเองในสถานการณ์ ต่างฯเช่น วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง วิกฤตชายแดนใต้ ไฟไหม้ สารเคมีรั่ว รวมถึงโรคอุบัติใหม่ การแพร่กระจายของโรคร้าย โรคระบาดโควิด19…โดย กุลธิดา สีบัวบาน

Better Health Better Life – EP.35 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ตอนที่ 2

Better Health Better Life | EP.35 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ตอนที่ 2
การดูแลให้ผู้สูงอายุ ควรอยู่บ้านให้ได้มากที่สุด และออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด หรืออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19แต่เราพบว่า ผลที่ตามมาคือ ผู้สูงอายุก็จะเกิดความเครียดที่ต้องอยู่แต่ภายในบ้าน ดังนั้นวันนี้ เราจึงได้นำเรื่องวิธีการลดความเครียดสำหรับผู้สูงอายุในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนำหลักยึด 5 อ มาปรับใช้ค่ะ

โดย สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์

โดย สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์

Better Health Better Life – EP.34 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ตอนที่ 1

Better Health Better Life | EP.34 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ตอนที่ 1
ทำไมต้องใส่ใจผู้สูงอายุเป็นพิเศษในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิค-19
ก็เพราะว่า จากสถติของผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น นะคะ

โดย สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์

Better Health Better Life – EP.33 Digital Citizenship สังคมในโลกที่เปลี่ยนไปกับพลเมืองที่ต้องเปลี่ยนตาม

Better Health Better Life | EP.33 Digital Citizenship สังคมในโลกที่เปลี่ยนไปกับพลเมืองที่ต้องเปลี่ยนตาม
พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ ที่เข้าใจบรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม มีความเห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่น ในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในยุคดิจิทัล

โดย ศราวุธ มั่งสูงเนิน

Better Health Better Life – EP.31 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

Better Health Better Life | EP.31 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ถือเป็นหนึ่งในทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม (soft skill) ที่สำคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว…. โดย ปาริฉัตร กิตติมาสกุล

Better Health Better Life – EP.30 พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในที่ทำงาน

Better Health Better Life | EP.30 พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในที่ทำงาน
พฤติกรรมการกล้าแสดงออก (Assertiveness) เป็นหนึ่งในทักษะทางสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในสถานที่ทำงาน อันสะท้อนถึงความสามารถของบุคคลที่มีการจัดการแสดงออกให้สมดุลระหว่างความต้องการของตนเองและความต้องการของผู้ร่วมงาน….

Better Health Better Life – EP.29 10 วิธีในการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์

Better Health Better Life EP.29 10 วิธี เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ 10 วิธีในการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้องค์กร /วิชาชีพ ประสบความสำเร็จหากบุคลากรในองค์กร มีการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ … โดย จุรีย์ นฤมิตเลิศ

Better Health Better Life – EP.28 พัฒนาการวัยทารก

Better Health Better Life – EP.28 พัฒนาการวัยทารก วัยทารกตามทฤษฎีของเพียเจต์ ที่กล่าวถึง 1.การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย 2.พัฒนาการทางสติปัญญาหรือพัฒนาการทางพุทธิปัญญา 3.พัฒนาการทางอารมณ์
4.พัฒนาการทางสังคม 5.การส่งเสริมพัฒนาการวัยทารก … โดย ประภาพร แซ่เตียว

Better Health Better Life – EP.27 การเล่น : เวลาพิเศษสำหรับลูกน้อย

การเล่น: เวลาพิเศษสำหรับลูกน้อยอายุ 1- 3 ปี และเด็กอายุ 4- 6 ปี ของเล่น / กิจกรรมที่เหมาะกับเด็ก คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่/ผู้เลี้ยงดูในการเล่นกับลูกน้อย การกำหนดเวลาที่เหมาะสม เป็นประจำทุกวัน ซึ่งเป็นเวลาที่เด็กรอคอย …. โดย จุุรีย์ นฤมิตเลิศ

Better Health Better Life – EP.26 เลี้ยงลูกอย่างไรให้สูงดีสมส่วนพัฒนาการสมวัย

สถิติการเจริญเติบโต และสถิติพัฒนาการเด็กไทย การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ โดย สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ PODCAST ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ด้านสุขภาพ จาก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพ