จงฟังเสียงของพระเยซูเจ้าจากนั้นทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามมา (Listen to Jesus, everything else comes after)

… พระวาจาของพระเจ้ามิใช่เรื่องนามธรรมที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ แต่เป็นคำสอนที่สัมผัส ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง และทำให้เราเป็นอิสระจากชีวิตของเราจากความมืดมนของบาป มีความสุขและความชื่นชมยินดีที่ทำให้เราอิ่มเอมใจ และนี่คือส่วนที่ดีที่สุด ที่พระเยซูเจ้าทรงชื่นชมการกระทำของมารีย์ เธอหยุดที่จะฟังจากนั้นค่อยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น…

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษา

ความหลากหลายทางชีวภาพช่วยรักษาระบบนิเวศโลกให้มีเสถียรภาพและเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้นหากความหลากหลาย ทางชีวภาพลดลงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย….

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดยคุณพ่อไข่ดาว | พระเจ้าทรงช่วยเหลือ

ประกอบด้วย ท่าทาง 2 ท่า คือ คำว่า “พระเจ้า” และคำว่า “ช่วยเหลือ” แต่ด้วยคำว่าพระเจ้านั้น ตำแหน่งอยู่ข้างบน และถ้าจะพูดว่า พระเจ้าทรงช่วยเหลือคุณ เพิ่มคำว่า “คุณ” เข้าไป หรือคำว่า “ท่านทั้งหลาย” ก็เพียงเสริม ท่าทางของคำต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไป … ลองทำไปพร้อม ๆ กันนะครับ เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น