การประชุมใหญ่สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย ณ ประเทศไทย (Asian Bishops to inaugurate General Conference) โอกาสครบ 50 ปี

การประชุมใหญ่ของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (The Federation of Asian Bishops หรือ FABC) โอกาสครบ 50 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทย โดยพิธีเปิดจะถูกจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.  2022 ณ สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อ.สามพราน จ.นครปฐม….

คลิปการสอน | เรื่อง Present Simple Tense – วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง Present Simple Tense
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา ( อ 21101 )ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย คุณครูศศิธร คล้อยแสงอาทิตย์
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คลิปการสอน | เรื่อง ความคล้ายและการนำไปประยุกต์ใช้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง ความคล้ายและการนำไปประยุกต์ใช้
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 23101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย คุณครูอภิญญา คำลำปาง
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก