วันพ่อแห่งชาติ : 4 ธันวาคม 2566 ​การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การลงมือทำและสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงโดยนำความรู้เดิมไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2566
การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การลงมือทำและสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง โดยนำความรู้เดิมไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่