สรุป – การประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “การศึกษาเป็นความหวังของโลก”

การศึกษาเป็นความหวังของโลก
Education: The Light of Hope
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
และถ่ายทอดสดทาง Facebook และ Youtube

นักบวชกับพันธกิจในโรงเรียน

จากพระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ที่ชื่อ  Consecrated persons And their mission in school | นักบวชกับพันธกิจในโรงเรียน  เพื่อร่วมเดินไปด้วยกัน ในพันธกิจที่มิใช่ของคณะใด คณะหนึ่ง หรือเพียงแต่นักบวชเท่านั้น แต่ยังเป็นของพวกเราทุกคน ในฐานะบุคลากรคาทอลิก ผู้ซึ่งมีจิตตารมณ์ของพระองค์อยู่ในชีวิตของแต่ละคน และทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน “โรงเรียน” ด้วยเช่นกัน

วาติกันประกาศหัวข้อ ปีศักดิ์สิทธิ์2025 การแสวงบุญเพื่อความหวัง

ปีศักดิ์สิทธิ์ปกติจะจัดให้มีขึ้นทุก 25 ปี ซึ่งครั้งสุดท้ายได้จัดให้มีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 โอกาสที่ชาวโลกและคริสตชนคาทอลิกเตรียมตัวสู่สหัสวรรษใหม่ และเมื่อปี ค.ศ. 2015 ได้มีปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม (Extraordinary 2015 Holy Year of Mercy) เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส….

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนให้ระวัง “คริสต์มาสปลอม” ที่หวังผลด้านธุรกิจการค้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสส่งเสริมให้บรรดาคาทอลิกเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพด้วยการเน้นถึงความใกล้ชิดของพระเยซูคริสตเจ้า โดยไม่เพียงมุ่งแต่ด้านบริโภคนิยม หรือด้านธุรกิจการค้าขายตามเทศกาลเท่านั้น โดยพระองค์ตรัสไว้ในวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2021 ว่า…

พระสมณสาส์น “ทุกคนพี่น้องกัน”

พระสมณสาส์น ฉบับที่ 3 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส คือ “ทุกคนพี่น้องกัน” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2020 สรุปได้ 5 ข้อ แก่พี่น้องคาทอลิก คือ ….