คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ I เฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้ “ปลูก” ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ลงในใจของเด็กนักเรียนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรม ภาพของคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้พร้อมเพรียงกันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
 
ภาพอันยิ่งใหญ่…งดงาม…พร้อมเพรียงและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้จะถูกจารึกไว้ในดวงใจของเด็กๆ ทุกคนและจะแสดงออกด้วยความจงรักภักดี
 
 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม อันเป็นมงคล ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>
 
“ความกตัญญู…คือคุณธรรมที่เป็นฐานอันแข็งแกร่งของชีวิต”
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้วางรากฐานอันแข็งแกร่งของชีวิตให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก ทางคำพูดและการกระทำด้วยคำว่า “ขอบคุณ…ขอบพระคุณ” ในวาระต่าง ๆ อาทิ วันแม่…วันพ่อ…วันฉลองศาสนามของคณะเซอร์ และวันครู เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า หน้าที่ของตนในฐานะลูก…หลาน…นักเรียน… ต้องมีจิตใจที่กตัญญูรู้คุณ ซึ่งเป็นคุณธรรม“พื้นฐานที่ทุกคนพึงมี”
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนได้เห็นความเข้มแข็งของนักเรียน ในการแสดงออกของคุณธรรมประการนี้อย่างชัดเจน ทั้ง“แม่ของแผ่นดิน” และ“แม่ของแต่ละคน”
 
การแสดงความกตัญญูรู้คุณ เป็นรากฐานอันแข็งแกร่งที่จะพัฒนาให้เราเติบโตเป็น“คนดี” ที่จะเป็นพลังของสังคมและประเทศชาติต่อไป

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ I เทิดไท้องค์ราชัน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้ “ปลูก” ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ลงในใจของเด็กนักเรียนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรม ภาพของนักเรียนชั้น ม.1–ม.3 จำนวน 430 คน ที่ได้ร่ายรำอย่างงดงาม และพร้อมเพรียงกันเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ด้วยบทเพลง “องค์กษัตรามหาวชิราลงกรณ”

ภาพอันยิ่งใหญ่…งดงาม…พร้อมเพรียงและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้จะถูกจารึกไว้ในดวงใจของเด็กๆ ทุกคนและจะแสดงออกด้วยความจงรักภักดี

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม อันเป็นมงคล ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เริ่มบังคับใช้ 1 มิ.ย. 65 เพื่อรักษาสิทธิของประชาชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย…

มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม 1 / 2565

กระทรวงศึกษาธิการ สั่งสถานศึกษาในสังกัด ศธ. เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม1/2565 เข้มมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เน้นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site ตรวจ ATK ไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียน ประสาน สธ.ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้นักเรียน นักศึกษา …

แผนและมาตรการ Endemic การบริหารจัดการสถานการณ์ โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น

แผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรค
ประจำถิ่น (Endemic Approach to COVID-19) ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางในดำเนินงานบริหารจัดการ
สถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น ที่จะทำให้สร้างความสมดุลทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและกลับมาดำเนินชีวิตตามเดิมและอยู่ร่วมกับโควิดได้ (Living with
COVID) ภายใต้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ความในใจ…จากใจทีม “Youth Forward”

2 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ ปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ในระดับอาเซียน กับการเปิดใจและเรื่องราวของแรงบันดาลใจ และที่มาของความสำเร็จในวันนี้…

มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี ดันทักษะดิจิทัลเยาวชนบนเวที ASEAN DSE

มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี เอสอี (NYSE: SAP) เดินหน้าจัดการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers (ASEAN DSE) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 โดยผลการตัดสินทีมผู้ชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้แก่ ทีม ‘Youth Forward’ จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN DSE ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ …

โชว์ไอเดียแอปฯ เชื่อมชาวนาขายข้าวถึงบ้าน คว้าแชมป์อาเซียน

ทีม “Youth Forward” จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ใช้ดาต้าวิเคราะห์ปัญหาภาคการเกษตรของอาเซียน พร้อมโชว์แผนยกระดับคุณภาพชีวิต-เพิ่มรายได้ ใช้แอปพลิเคชันเชื่อมเกษตรกร-ผู้บริโภคซื้อสินค้าโดยตรง ….

นายกฯ ชมเด็กไทยโชว์แนวคิดแอปฯ ‘เชื่อมชาวนาขายข้าวถึงบ้าน’ คว้าแชมป์ระดับอาเซียน

น.ส.วรดา ประไพกรเกียรติ (น้องต้นหลิว) และ น.ส.กัญจรีย์ ศุภวิทยา (น้องปิ่นปิ๊น) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ทีม “Youth Forward” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ASEAN DSE ปี 2564…