ตัวอย่างการแบ่งปันการเรียนการสอน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง แม่เหล็กและไฟฟ้า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ รายวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 30205 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 4 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นางสาวอรนงค์ สัญญาลักษ์….

ข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษาคืออะไร

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2019 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสนอ “คำเชิญให้เสวนาว่าเราควรกำหนดอนาคตให้แก่โลกของเราอย่างไร และความจำเป็นต้องใช้ความสามารถพิเศษของทุกคน …