OEC Forum 2022 ครั้งที่ 3 เรื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด OEC Forum 2022 ครั้งที่ 3 เรื่อง • การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหน • ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

คลิปการสอน | เรื่อง สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้
รหัส ส 22101 วิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติกับสังคมไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

โดยคุณครูปณิดา พ่วงจินดา
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ อำบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

คลิปการสอน | รูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการปลูกฝังการรักการอ่าน
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา)
3. เพื่อส่งเสริมคุณค่าพระวรสาร

โดยคุณครูพรกมล เงินเขียว
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา สาทร กรุงเทพฯ

สื่อบทเรียนออนไลน์ | วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อบทเรียนออนไลน์ วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อคุณครูผู้สอน : ครูภคิน อธิคุณธนิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

สื่อบทเรียนออนไลน์ | วิชาภาษาไทย เรื่อง ครูสงลงชนิดคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

สื่อบทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ครูสงลงชนิดคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชื่อคุณครูผู้สอน : ครูสงกรานต์ มหากาฬ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

คลิปการสอน | โลกสวยด้วยมือเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
โลกสวยด้วยมือเรา

โดย คุณครูวิไรรักษ์ ทองลัง

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

คลิปการสอน | แรงและการเคลื่อนที่ – เครื่องเล่นในฝัน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ – เครื่องเล่นในฝัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว22101
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย คุณครูอารมณ์ บุญเผย
โรงเรียนมารดานฤมล ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สื่อวีดีทัศน์ | นำเสนอนวัตกรรม Gamification

Gamification : เทคนิควิธีการสร้างเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์

วิชาภาษาองักฤษ
Gamification : Technique method to create Online educational game for English subject
โดย… คุณครูสุชาดา เหลืองโสภากร

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

คลิปการสอน | การเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education – นักประดิษฐ์พิชิตฝัน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education

ชื่อกิจกรรม | นักประดิษฐ์พิชิตฝัน
ระดับชั้น | ประถมศึกษาปีที่ 6

โดย คุณครูวราภรณ์ ชื่นชอบ, คุณครูเบญจมาศ เสคะสูตร, คุณครูนภสร ราชนา และ คุณครูฐิติมา อัญชัน

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี