สื่อบทเรียนออนไลน์ | วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อบทเรียนออนไลน์ วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อคุณครูผู้สอน : ครูภคิน อธิคุณธนิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

สื่อบทเรียนออนไลน์ | วิชาภาษาไทย เรื่อง ครูสงลงชนิดคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

สื่อบทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ครูสงลงชนิดคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชื่อคุณครูผู้สอน : ครูสงกรานต์ มหากาฬ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

คลิปการสอน | โลกสวยด้วยมือเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
โลกสวยด้วยมือเรา

โดย คุณครูวิไรรักษ์ ทองลัง

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

คลิปการสอน | แรงและการเคลื่อนที่ – เครื่องเล่นในฝัน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ – เครื่องเล่นในฝัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว22101
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย คุณครูอารมณ์ บุญเผย
โรงเรียนมารดานฤมล ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สื่อวีดีทัศน์ | นำเสนอนวัตกรรม Gamification

Gamification : เทคนิควิธีการสร้างเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์

วิชาภาษาองักฤษ
Gamification : Technique method to create Online educational game for English subject
โดย… คุณครูสุชาดา เหลืองโสภากร

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

คลิปการสอน | การเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education – นักประดิษฐ์พิชิตฝัน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education

ชื่อกิจกรรม | นักประดิษฐ์พิชิตฝัน
ระดับชั้น | ประถมศึกษาปีที่ 6

โดย คุณครูวราภรณ์ ชื่นชอบ, คุณครูเบญจมาศ เสคะสูตร, คุณครูนภสร ราชนา และ คุณครูฐิติมา อัญชัน

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี

คลิปการสอน | การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน | สิ่งแวดล้อมศึกษา | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | โดย คุณครูผกามาศ สุขเกษม | โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

คลิปการสอน | สีจากธรรมชาติ – สีแสนสวย

นวัตกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ | สีจากธรรมชาติ – สีแสนสวย |
ระดับการศึกษาปฐมวัย | โดย คุณครูศิรประภา มะเปี่ยม | โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร