คลิปการสอน – การสร้างผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักเพื่อการจัดจําหน่าย

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
การสร้างผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักเพื่อการจัดจำหน่าย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย คุณครูบุรินทร์ภัทร ชูวงศ์
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

คลิปการสอน – สอนให้สนุกด้วยเกมสร้างสรรค์

สอนให้สนุกด้วยเกมสร้างสรรค์
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย คุณครูปัทมา  เมืองลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

คลิปการสอน – การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เรื่อง หนูน้อยนักคิด สร้างสรรค์ผลงาน
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

โดย คุณครูอารีย์ ลึแฮ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิปการสอน – การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
แผนที่ 1 กิจกรรมผักไร้สาร
เล่นแบบร่วมมือ / ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที

โดย คุณครูณสิกาญจน์ ดำริวัฒนเศรษฐ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล สมุทรปราการ

“Sea Kites” เทคโนโลยี “ว่าวใต้น้ำ” ที่สร้างขึ้นเพื่อดึงพลังงานจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลง

ด้วยความพยายามในการหาพลังงานทดแทน เพื่อร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานจากแสงอาทิตย์ และลม อาจจะไม่ตอบโจทย์ สำหรับหมู่เกาะที่อยู่ห่างใกล้ที่ไม่มีลมในบางช่วงของปี และแสงอาทิตย์ที่มีเพียงไม่กี่ชั่วโมง ต่อวัน….ว่าวใต้น้ำจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

มองการสอน ผ่าน 4Ws และ 1H | What Who How Where Why

คำถามมิได้มีไว้ถามเพียงผู้เรียน จากผู้สอนเท่านั้น แต่การตั้งคำถามกับวิธีการสอนของตัวผู้สอนเอง…เพื่อผู้เรียน ซึ่งคำถามเหล่านี้จะทำให้เราบรรลุจุดประสงค์ และเกิดผลดีสำหรับการเตรียมการสอนของผู้สอนทุกท่าน…

คลิปการสอน – วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง พาราโบลา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
โดย : คุณครูสุขุมาลย์ แสงดี

คลิปการสอน – วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Weird Animals ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง Weird Animals
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
โดย : คุณครูรุ่งอรุณ  ตั้งจิตเพียรดี

คลิปการสอน – วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุรี
โดย : คุณครูวันวิสาข์ ทองเพ็ชร