คลิปการสอน – การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เรื่อง หนูน้อยนักคิด สร้างสรรค์ผลงาน
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

โดย คุณครูอารีย์ ลึแฮ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิปการสอน – การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
แผนที่ 1 กิจกรรมผักไร้สาร
เล่นแบบร่วมมือ / ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที

โดย คุณครูณสิกาญจน์ ดำริวัฒนเศรษฐ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล สมุทรปราการ

“Sea Kites” เทคโนโลยี “ว่าวใต้น้ำ” ที่สร้างขึ้นเพื่อดึงพลังงานจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลง

ด้วยความพยายามในการหาพลังงานทดแทน เพื่อร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานจากแสงอาทิตย์ และลม อาจจะไม่ตอบโจทย์ สำหรับหมู่เกาะที่อยู่ห่างใกล้ที่ไม่มีลมในบางช่วงของปี และแสงอาทิตย์ที่มีเพียงไม่กี่ชั่วโมง ต่อวัน….ว่าวใต้น้ำจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

มองการสอน ผ่าน 4Ws และ 1H | What Who How Where Why

คำถามมิได้มีไว้ถามเพียงผู้เรียน จากผู้สอนเท่านั้น แต่การตั้งคำถามกับวิธีการสอนของตัวผู้สอนเอง…เพื่อผู้เรียน ซึ่งคำถามเหล่านี้จะทำให้เราบรรลุจุดประสงค์ และเกิดผลดีสำหรับการเตรียมการสอนของผู้สอนทุกท่าน…

คลิปการสอน – วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง พาราโบลา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
โดย : คุณครูสุขุมาลย์ แสงดี

คลิปการสอน – วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Weird Animals ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง Weird Animals
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
โดย : คุณครูรุ่งอรุณ  ตั้งจิตเพียรดี

คลิปการสอน – วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุรี
โดย : คุณครูวันวิสาข์ ทองเพ็ชร

คลิปการสอน – วิชาภาษาไทย เรื่องจากผาแต้ม…สู่อียิปต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องจากผาแต้ม…สู่อียิปต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุรี
โดย : คุณครูณิชารัศม์ ฉัตรอัศรารุจน์

คลิปการสอน – กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง ไก่“Chicken” ชั้นอนุบาลปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ไก่ “Chicken”
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โดย : คุณครูเมตตา สถาพรศิริกุล