แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะเป็นความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีในการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนประสบ ความสำเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง สมรรถนะแสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัติ ที่สามารถวัดและประเมินผลได้ สมรรถนะจึงเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ และความสามารถอื่น ๆ ที่ช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ประสบความสำเร็จในการทำงาน…

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ประสบปัญหา เรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษา ดังนั้นการปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ…

เข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับประชาชน

จากปัญหาความด้อยคุณภาพของผู้เรียนที่ไม่สามารถ นำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่างๆ ที่ตนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันได้ส่งผลให้การศึกษาจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน…

คลิปการสอน – เรื่องการควบคุมการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การควบคุมการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย คุณครูชญานิน วิบูลย์อรรถ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง

คลิปการสอน – เรื่องไตรยางศ์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่องไตรยางศ์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย คุณครูเอื้อมเดือน ตั้งเจริญถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง

การบูรณาการศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากล และศาสตร์ชุมชน

พระองค์ท่านเริ่มโครงการต่าง ๆ จากในบ้านท่านก่อน คือในวัง แล้วตามด้วยข้าราชบริพาร ท่านให้เข้าฝึกอบรม ทำงานเป็นกลุ่ม ๆ ออกแบบโคกหนองนา ท่านรับสั่งกับข้าราชบริพารว่า “อย่าใกล้เกลือกินด่าง”…

The best kindergarten you’ve ever seen | Takaharu Tezuka

โรงเรียนอนุบาลที่มิใช่เป็นเพียงตึกสี่เหลี่ยม และการเรียนรู้มิได้มีเพียงในห้องเรียนเท่านั้น แต่ทุกพื้นที่ใช้สอย ได้เพิ่มและพัฒนาศักยภาพเด็ก ๆ ให้เป็น “เด็กอย่างแท้จริง”….

เปิดเทอม…ปรับห้องเรียนใหม่ให้ได้ “สมรรถนะ”

เปิดเทอมนี้อยากชวนครูมายกระดับความเข้มข้นของห้องเรียน เปลี่ยนบรรยากาศและรูปแบบการเรียนการสอนที่ท้าทายให้ผู้เรียนได้แสดงบนเวทีอย่างเต็มที่ เพื่อให้การสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะเกิดขึ้นได้จริง…

สรุป คลื่นนวัตกรรมในแต่ละช่วงเวลา

คลื่นนวัตกรรม เริ่มถาโถมเข้าใส่โลก ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1785 ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมีเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ความคิดของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์ยังคงไม่หยุดนิ่ง…