เปลี่ยน Living เป็น Learning” เรียนรู้อย่างไรให้ไร้กรอบ

บางทีการมีสมรรถนะครบทุกด้านอาจจะไม่เป็นคุณกับใครก็ได้ ถ้าเขารวมกลุ่มกันใช้ความคิดที่ซับซ้อนสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถโจรกรรมได้ เราจึงต้องบอกเรื่องหนึ่งกับผู้ปกครองแล้วให้ผู้ปกครองฝึกฝน คือเรื่องการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม…

คลิปการสอน – การจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์

การเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่ง ที่เด็กๆ อยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง …

โครงการวิจัย ผลการทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการวิจัยในโครงการ “ผลการทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งเป็นการดำเนินงานศึกษาวิจัยโดยคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการสภ าการศึกษา

การเรียนรู้อย่างมีความสุข… จิตวิทยาเชิงบวกว่าด้วยเรื่องการเรียนรู้ตามความถนัด

“เรียนรู้อย่างมีความสุขเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ที่ดี และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน” … การให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตใจ และมุมมองที่ดีต่อการเรียนรู้อันเป็นรากฐานที่สำคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการตามความถนัดของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น…

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง…เสริมพลังผู้เรียนทุกช่วงวัยที่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบการศึกษาใด ให้สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมที่ตนอยู่ได้

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะเป็นความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีในการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนประสบ ความสำเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง สมรรถนะแสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัติ ที่สามารถวัดและประเมินผลได้ สมรรถนะจึงเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ และความสามารถอื่น ๆ ที่ช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ประสบความสำเร็จในการทำงาน…

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ประสบปัญหา เรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษา ดังนั้นการปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ…

เข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับประชาชน

จากปัญหาความด้อยคุณภาพของผู้เรียนที่ไม่สามารถ นำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่างๆ ที่ตนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันได้ส่งผลให้การศึกษาจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน…

คลิปการสอน – เรื่องการควบคุมการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การควบคุมการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย คุณครูชญานิน วิบูลย์อรรถ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง

คลิปการสอน – เรื่องไตรยางศ์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่องไตรยางศ์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย คุณครูเอื้อมเดือน ตั้งเจริญถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง