คลิปการสอน | การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน | สิ่งแวดล้อมศึกษา | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | โดย คุณครูผกามาศ สุขเกษม | โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

คลิปการสอน | สีจากธรรมชาติ – สีแสนสวย

นวัตกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ | สีจากธรรมชาติ – สีแสนสวย |
ระดับการศึกษาปฐมวัย | โดย คุณครูศิรประภา มะเปี่ยม | โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

คลิปการสอน | เรื่องการวาดภาพทัศนียภาพแบบ 1 จุด – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การวาดภาพทัศนียภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย คุณครูปริญญา ประณิธาน
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

คลิปการสอน – เรื่อง Adjective – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง Adjective

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย คุณครูพัชรี บุญพิทักษ์สกุล
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

คลิปการสอน – เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย คุณครูพัชรินทร์ ชาญณรงค์ และ คุณครูนางสาวชนนิกานต์ แสงทิพย์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คลิปการสอน – เรื่อง Phrasal Verbs – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ Grammar in use : Phrasal Verbs ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ32102

โดย คุณครูวงศ์วสันต์ เชียดรัมย์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิปการสอน – ภาษาจีนแสนสนุก เรื่องสีในชีวิตประจำวัน – ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง สีในชีวิตประจำวัน
วิชาภาษาจีน ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
โดย คุณครูเบญจวรรณ  บุญชัง
โรงเรียนมารดานฤมล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา