คลิปการสอน – เรื่อง Phrasal Verbs – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ Grammar in use : Phrasal Verbs ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ32102

โดย คุณครูวงศ์วสันต์ เชียดรัมย์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิปการสอน – ภาษาจีนแสนสนุก เรื่องสีในชีวิตประจำวัน – ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง สีในชีวิตประจำวัน
วิชาภาษาจีน ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
โดย คุณครูเบญจวรรณ  บุญชัง
โรงเรียนมารดานฤมล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คลิปการสอน – สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้าจากจุดประจุทรงกลมและแผ่นโลหะ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง สนามไฟฟ้า (Electric Field)
วิชาฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว32204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดย คุณครูชัยวุฒิ  สุขวัจนี
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ

คลิปการสอน – เรื่องสัตว์เลี้ยง – ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

คลิปการสอน – เรื่องสัตว์เลี้ยง – ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย…คุณครูเจนจิรา ว่องไว
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พุทธศักราช 2551)

คลิปการสอน – โครงการรักการอ่าน ชั้นอนุบาล

โครงการรักการอ่าน ชั้นอนุบาล
โดย คุณครูนันท์มนัส แขกรัมย์
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คลิปการสอน – นวัตกรรมทางการศึกษา ผลิตภัณฑ์จากลูกประคำดีควาย

นวัตกรรมทางการศึกษา
ผลิตภัณฑ์จากลูกประคำดีควาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย คุณครูธมน สกุลมารีย์รักษ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปรับ หลักสูตรการศึกษา เน้นพัฒนา สมรรถนะ 6 ด้าน

“ตรีนุช” ห่วงการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานการณ์โควิด 19 คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาหลักสูตรฯ ชง กพฐ.ปรับแผนปฏิบัติการใหม่ ใช้เวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2565-2567 เพิ่มสมรรถนะเป็น 6 ด้าน แต่ใช้เวลาเรียนลดลง

คลิปการสอน – เรื่องงานและพลังงาน – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องงานและพลังงาน
 วิชา วิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว 22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย…. คุณครูบุญชัย พลเกิ้น
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิปการสอน – กระบวนการเรียนการสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ 50 แบ่ง 4

กระบวนการเรียนการสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ 50 แบ่ง 4
ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม
 วิชา คณิตศาสตร์ (ค16101) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย….คุณครูชุติพร วงศ์ใหญ่
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี