อบรม-สัมมนา การศึกษาเป็นความหวังของโลก

เพื่อกระตุ้นเตือนนักการศึกษาคาทอลิกในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (Global Compact on Education) และก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodality) ในความเป็นหนึ่งเดียวกันและความมีส่วนร่วมในพันธกิจการศึกษาคาทอลิก และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสภาการศึกษาคาทอลิก

อบรม-สัมมนา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย การออกแบบและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัล – Designing and Developing a Digital Learning Ecosystem วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

อบรม-สัมมนา การออกแบบและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัล

ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย การออกแบบและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัล – Designing and Developing a Digital Learning Ecosystem วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

รู้หรือไม่ … ประเมินบุคลิกภาพ (Personality Types) จากคลื่นสมองได้

ขอเชิญข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การประเมินบุคลิกภาพ (Personality Types) จากคลื่นสมอง ด้วยเครื่องมือ MBTI” วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 – 17.30 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ ลงทะเบียนได้ที่…

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เริ่มบังคับใช้ 1 มิ.ย. 65 เพื่อรักษาสิทธิของประชาชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย…

อบรม-สัมมนา | NLP โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ (Up skill/ Reskill) บุคคลวัยทำงาน งบประมาณ 2565 ขยายเวลารับสมัคร รหัสโครงการ28:การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) กลยุทธ์การโค้ชและการปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง”

อบรม-สัมมนา | ต่อต้านการค้ามนุษย์ : เศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมพลังสตรีและชุมชน

ทาลิธาคุม เอเชีย ร่วมกับ ทาลิธาคุม ประเทศไทย ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ ต่อต้านการค้ามนุษย์ : เศรษฐกิจพอเพียง
และการเสริมพลังสตรีและชุมชน ในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2022 ผ่านทางระบบออนไลน์

อบรม-สัมมนา | กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

อบรม-สัมมนา | อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ก้าวสู่ยุคดิจิทัลแบบ 100%

ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) ช่วงเวลา 25 – 29 เมษายน ค.ศ. 2022 เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างรู้เท่ากันและปลอดภัย และเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว 4 หลักสูตร