อบรม – การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยคลิปการสอนออนไลน์

อบรม – การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยคลิปการสอนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมต้น และปลาย

เปิดรับสมัครอบรม – ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2

เปิดรับสมัครอบรม #ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 ครบทั้ง 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 60,000 คน เพื่อรองรับความต้องการครูทั่วประเทศ http://moemarket.moe.go.th “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ที่เป็นของครูและเพื่อครูทุกคน ….

อบรม “Effective Use of Technology to promote Learning for both Online and Face-to-Face Classrooms”

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Effective Use of Technology to promote Learning for both Online and Face-to-Face Classrooms” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผ่าน Zoom

อบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill การสอนยุควิถีใหม่ Next normal ออกแบบการสอนให้ให้ทันยุค ปลุกการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญผู้สนใจเพิ่มแนวทางการสอนในยุควิถีใหม่ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill การสอนยุควิถีใหม่ Next normal ออกแบบการสอนให้ให้ทันยุค ปลุกการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะ EF ให้เด็กปฐมวัย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 – โดย นานมีบุ๊คส์

นานมีบุ๊คส์ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าศพด. คุณครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรม Online ฟรี … โดยวิทยากร รศ.ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์(ประสาทวิทยา) จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรับ หลักสูตรการศึกษา เน้นพัฒนา สมรรถนะ 6 ด้าน

“ตรีนุช” ห่วงการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานการณ์โควิด 19 คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาหลักสูตรฯ ชง กพฐ.ปรับแผนปฏิบัติการใหม่ ใช้เวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2565-2567 เพิ่มสมรรถนะเป็น 6 ด้าน แต่ใช้เวลาเรียนลดลง

Best Practice in English Language Exam Development โดย Assoc. Prof. Dr.Christine Coombe

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา และ สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้สอนภาษาอังกฤษเชิญทุกท่าน ร่วมงาน webinar นานาชาติ (ไม่มีค่าใช้จ่าย!) ในหัวข้อ Best Practice in English Language Exam Development โดย Assoc. Prof. Dr.Christine Coombe ….

เปิดศักราชใหม่ จาก ม. ศิลปากร อบรมออนไลน์ “มือครู สู่มือโปร” ตลอดเดือนมกราคม 2565

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโรงเรียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการมือครู…สู่มือโปร….

มองการสอน ผ่าน 4Ws และ 1H | What Who How Where Why

คำถามมิได้มีไว้ถามเพียงผู้เรียน จากผู้สอนเท่านั้น แต่การตั้งคำถามกับวิธีการสอนของตัวผู้สอนเอง…เพื่อผู้เรียน ซึ่งคำถามเหล่านี้จะทำให้เราบรรลุจุดประสงค์ และเกิดผลดีสำหรับการเตรียมการสอนของผู้สอนทุกท่าน…

โครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT and AI ระยะ 2

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล …..