ถ้าชีวิตของเรามีพระเจ้าเราจะมีความเป็นไปได้ใหม่ๆเสมอ (With God in your life there are always new possibilities)

ชีวิตของผู้คนในทุกวันนี้ ที่แล่นเรือออกจากฝั่ง จากบ้านของตนเอง บนท้องทะเลแห่งวิถีชีวิตประจำวัน ทุกวันเราพยายามที่จะจับปลาจากท้องทะเล เพื่อเติมเต็มความฝันของเรา เพื่อทำให้การงานของเราสำเร็จ และเพื่อที่เราจะมีประสบการณ์แห่งความรักในเพื่อนพี่น้องของเรา ….

พบพระเยซูเจ้าในบุคคลที่ใกล้ชิดเราทุกวัน (Find Jesus in those who are close to you every day)

การพบพระเยซูเจ้าในบุคคลที่ใกล้ชิดเราทุกวัน… จากบุคคลรอบข้างเรา เริ่มจากภายในครอบครัว และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “ความรัก” ที่ไม่มีเงื่อนไข ที่จะทำให้เราพบพระองค์… และหากตรองดูดี ๆ แล้ว เราต้องพบพระองค์ในตัวเราก่อน ให้พระองค์เป็นผู้นำ ให้ความคิดของพระองค์เป็นของเรา ให้ชีวิตของพระองค์เป็นของเรา และให้คำสอนของพระองค์บังเกิดผลในเรา….

ศิษย์ของพระเยซูเจ้าคือผู้ที่มีใจยากจนและเป็นสุข (Jesus’ disciples are poor and happy)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ นครรัฐวาติกัน ทรงเทศน์ว่า อัตลักษณ์ของคริสตชนสามารถพบได้ในความสุขแท้ 8 ประการจากพระวรสารของนักบุญลูกา (ลก 6:20-23) และการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าอยู่ที่การมีจิตใจที่ยากจน คำสอนนี้พระองค์ไม่ได้สอนให้กับฝูงชนที่มาเข้าเฝ้าพระองค์ แต่ทรงสอนเฉพาะผู้ที่เป็นศิษย์ของพระองค์เท่านั้น…..

ความอ่อนโยนแห่ง ความรัก ของพระเจ้า (The tenderness of God’s love) ผ่านทางความเป็นบิดาของนักบุญโยเซฟ

ความอ่อนโยนแห่งความรักของพระเจ้า (The tenderness of God’s love) ในสมณลิขิตด้วยห้วยใจของบิดา (Patris Corde) ได้กล่าวว่า ความอ่อนที่ยิ่งใหญ่นี้เองเราสามารถสัมผัสได้ในความรักของพระเจ้า และเป็นสิ่งที่สวยงามเมื่อตระหนักว่าบุคคลแรกที่ถ่ายทอดความเป็นจริงนี้ให้กับพระเยซูเจ้าคือ นักบุญโยเซฟ และเราจะสามารถเป็นประจักษ์พยานถึงเรื่องนี้ในชีวิตของเราได้อย่างไร?….

นักบุญอักแนส พรหมจารีและมรณสักขี

นักบุญอักแนส เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสูงทั่วทั้งพระศาสนจักร ชื่อของท่านนักบุญปรากฏอยู่ใน “บทขอบพระคุณ” ในบูชามิสซา (The Canon of the Mass) เรารู้ความจริงแน่ๆ เกี่ยวกับชีวิตแสนสั้นของเธอน้อยมาก แต่จากความรู้น้อยนิดที่เกี่ยวกับเธอนั้น มีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ….

คลิป – ประวัตินักบุญเปาโล

เรื่องราวของท่านนักบุญเปาโล มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ อยู่ในหนังสือกิจการอัครสาวก โดยนักบุญลูกา เรื่องของท่านเริ่มถูกบันทึกตั้งการรู้เห็นถึงการตายเป็นมรณสักขีของนักบุญสเทเฟน …. ขอเชิญติดตามเรื่องราวการกลับใจ และเรื่องราวต่าง ๆ ของนักบุญเปาโล เพื่อให้แบบอย่างในการประกาศข่าวดี การมีชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานเป็นแบบอย่างแก่เรา…คริสตชนผู้ติดตาม “พระเยซูเจ้า”

เกม – เรื่องราวของนักบุญเปาโล

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจในวันที่ 25 มกราคมนี้ พวกเรามาลองทบทวน ความรู้เกี่ยวกับนักบุญเปาโลกันเถอะว่า พวกเรารู้จักท่านมากเพียงใด จากประวัติของท่านที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ … หนังสือกิจการอัครสาวก

วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ – 25 มกราคม

เรามาร่วมชุมนุมกันในวันนี้ เพื่อโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เฉลิมฉลองพระหรรษทานที่โปรดประทานแก่ท่านนักบุญเปาโลให้กลับใจ จากผู้ที่เบียดเบียนศาสนาให้กลายเป็นผู้ประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้า ขอท่านนักบุญเปาโล โปรดช่วยให้เราก้าวหน้าในการใฝ่เรียนรู้ เป็นผู้มีคุณธรรม และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น

วาติกันประกาศหัวข้อ ปีศักดิ์สิทธิ์2025 การแสวงบุญเพื่อความหวัง

ปีศักดิ์สิทธิ์ปกติจะจัดให้มีขึ้นทุก 25 ปี ซึ่งครั้งสุดท้ายได้จัดให้มีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 โอกาสที่ชาวโลกและคริสตชนคาทอลิกเตรียมตัวสู่สหัสวรรษใหม่ และเมื่อปี ค.ศ. 2015 ได้มีปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม (Extraordinary 2015 Holy Year of Mercy) เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส….

ตามดาวข่าวดี…ดาวอิมมานูเอล

เพื่อเชิญชวนทุกท่านเตรียมต้อนรับองค์พระกุมารเยซู ในค่ำคืนแห่งการบังเกิดขององค์พระผู้ไถ่…ดาวนำเรามายังสถานที่บังเกิดของพระองค์ มิใช่ในรางหญ้า หรือถ้ำเลี้ยงสัตว์ แต่ดาวนั้นมาหยุดลงตรงหัวใจของเรา ให้พระองค์บังเกิดในใจเรา ในชีวิตของเรา….