“จงแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อ” พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปากับบรรดาครูคำสอน ในโอกาสบรรดาครูคำสอนผู้มาร่วมงานชุมนุมนานาชาติ เรื่องการสอนคำสอน ครั้งที่ 3

“พระเยซูเจ้าทรงเรียกทุกคนให้ประกาศข่าวดีในหัวใจของทุกคน” … หาวิธีเป็นประจักษ์พยานชีวิตแห่งพระวรสารในชีวิตประจำวัน อย่าเบื่อหน่ายในการเป็นครูคำสอน จงหลีกเลี่ยงการสอนคำสอนแบบให้ความรู้เท่านั้น จงพยายามให้ประสบการณ์แห่งความเชื่อที่มีชีวิตชีวา ความเชื่อที่เราทุกคนปรารถนาส่งต่อแก่คนรุ่นใหม่…

การเดินทางแห่งพระหรรษทานและความรู้คุณ (Journey of Grace and Gratefulness)

พระคาร์ดินัลชาร์ลส์ มอง โบ (Cardinal Charles Maung Bo) ประธานสหพันธ์สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งเอเชีย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมบิชอปแห่งเอเชีย โอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสหพันธ์ฯ (ค.ศ. 1970-2020) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2022 ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ซึ่งการประชุมจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ โดยจะมีการสมัชชาร่วมกันระหว่างวันที่ 12-30 ตุลาคม ค.ศ. 2022…

การประชุมใหญ่สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย ณ ประเทศไทย (Asian Bishops to inaugurate General Conference) โอกาสครบ 50 ปี

การประชุมใหญ่ของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (The Federation of Asian Bishops หรือ FABC) โอกาสครบ 50 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทย โดยพิธีเปิดจะถูกจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.  2022 ณ สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อ.สามพราน จ.นครปฐม….

จุดไฟแห่งความเชื่อให้ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง (Rekindle the flame of faith)

…พระวาจาของพระสดและใหม่อยู่เสมอ อยู่ในหัวใจผู้ที่เชื่อในพระองค์และนำพระวาจาไปปฏิบัติตาม จุดประกายความกระตือรือร้นที่ทำให้เราต้องทำอะไรบางอย่าง เปิดใจของเราสู่พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องรอบข้างเรา…

วัยชราคือช่วงเวลาที่บังเกิดผลในการเป็นพยานยืนยันถึงพระคริสตเจ้า (Old age ‘fruitful time to bear witness to Christ’)

….วัยชราจึงเป็นพระพรที่เราได้รับมาจากพระเจ้า สอนเราให้ตระหนักถึงชีวิตของเราว่า ชีวิตของเราไปไกลกว่าความตาย เพื่อมุ่งไปสู่ชีวิตนิรันดร ความมั่นคงและจุดหมายของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ แต่อยู่เคียงข้างพระเจ้า ณ ที่พระทับของพระองค์ตลอดกาล…

ขอให้พระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีของคุณ (May Jesus become your great friend)

… พระเยซูเจ้ามิใช่กฎเกณฑ์ทางด้านศีลธรรม แต่ทรงเป็นบุคคล และทรงเป็นเพื่อนของเรา โดยเฉพาะผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ เราจึงควรหันกลับไปหาพระองค์ และให้พระองค์ทรงนำทางเรา … เมื่อต้องเผชิญกับความชั่วร้ายที่อยู่ภายในตัวเราและรอบตัวเรา เราจะไม่หลบเลี่ยงความเป็นจริง หรือปิดตัวเอง แต่ให้แบกรับหน้าที่รับผิดชอบของเราแต่ละคน นั่นคือกางเขนที่เราจะต้องแบกด้วยความรักและความชื่นชมยินดี…

จงฟังเสียงของพระเยซูเจ้าจากนั้นทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามมา (Listen to Jesus, everything else comes after)

… พระวาจาของพระเจ้ามิใช่เรื่องนามธรรมที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ แต่เป็นคำสอนที่สัมผัส ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง และทำให้เราเป็นอิสระจากชีวิตของเราจากความมืดมนของบาป มีความสุขและความชื่นชมยินดีที่ทำให้เราอิ่มเอมใจ และนี่คือส่วนที่ดีที่สุด ที่พระเยซูเจ้าทรงชื่นชมการกระทำของมารีย์ เธอหยุดที่จะฟังจากนั้นค่อยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น…

ตราสัญลักษณ์ ปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2025

…. ปีศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะเติบโตทางด้านฝ่ายจิต ด้านพระศาสนจักร และด้านสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพระศาสนจักรทั้งภายในและภายนอก โดยปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1300 อันเป็นเครื่องหมายของการให้อภัยบาปโดยได้รับพระคุณการุญ (Indulgence) จากความเมตตาของพระเจ้า …