บอร์ด 20 คุณค่าพระวรสาร “คำสอนของพระเยซูเจ้า”

หาก “ข่าวดี” นำมาซึ่งความสุข และความจริง เช่นนั้น “คุณค่าแห่งความดี” ก็คือ ส่วนหนึ่งของคุณค่าพระวรสาร ที่ผู้ได้ฟัง ได้อ่านจะสามารถนำไปปฏิบัติ และให้เกิดคุณความดีโดยรวม และความดีนี้จะนำพาไปสู่ชีวิตนิรันดร…

บอร์ดเทศกาลเตรียมรับเสด็จ ปี ค.ศ. 2021

เทียนทั้ง 5 เล่มมีความหมายอย่างยิ่ง ในการเฝ้ารอ “พระเยซูคริสตเจ้า” องค์พระผู้ช่วยให้รอด … มิใช่เพียงเทียนที่จุด แต่ต้องเป็นชีวิตที่จุดตัวเองในคุณธรรมทั้ง 4 เพื่อ “คริสต์มาส” จะได้มีความหมายอย่างสมบูรณ์ในชีวิตเรา….

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ – ดาวข่าวดี นำความรัก

เพื่อเชิญชวนทุกท่านเตรียมต้อนรับองค์พระกุมารเยซู ในสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กับการติดตามดวงดาวแห่งความรัก ที่จะนำเราไปพบกับ “องค์พระผู้ไถ่”

วันคริสต์มาส

เรื่องราวประวัติศาสตร์แห่งความรอด และการประสูติของพระเยซูเจ้า โดยใช้รูปแบบการนำเสนอเป็นการใช้ Social Media ที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน มาใช้เป็นการบอกเล่าเรื่องราว….

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ – ดาวข่าวดี นำความหวัง

เพื่อเชิญชวนทุกท่านเตรียมต้อนรับองค์พระกุมารเยซู ในสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กับการติดตามดวงดาวแห่งความหวัง ที่จะนำเราไปพบกับ “องค์พระผู้ไถ่”

พระสมณสาส์น “ทุกคนพี่น้องกัน”

พระสมณสาส์น ฉบับที่ 3 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส คือ “ทุกคนพี่น้องกัน” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2020 สรุปได้ 5 ข้อ แก่พี่น้องคาทอลิก คือ ….

กฤษฎีกาเกี่ยวกับพระคุณการุณย์สำหรับผู้ล่วงลับ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2020 โอกาสระลึกถึงนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา สำนักงานวินิจฉัยคดีฝ่ายจิต (PenitenzieriaApostolica) ได้ออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับพระคุณการุณย์สำหรับผู้ล่วงลับในสถานการณ์ปัจจุบัน….

การภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

ชาวโรมันกำหนดวันให้เกียรติแก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ คริสตชนไม่ได้ถือตามธรรมเนียมของชาวโรมัน เพราะเข้ากันไม่ได้กับความเชื่อของคริสตชน จนกระทั่งศตวรรษที่สอง…